kraftlinjer gol
Kraftlinjer ved Gol i Hallingdal. Foto: Øyvind Zambrano Lie

Statnett har behov for å forsterke kraftledningene gjennom Hallingdal for å legge til rette for økt forbruk på Ringerike og i Oslo-området.

  • Øyvind Zambrano Lie

– Vi må forsterke det sentrale strømnettet inn mot byene. Ledningen gjennom Hallingdal er en viktig transportkanal for å få strømmen inn til hovedstadsområdet, og det er en kanal vi nå skal forsterke, sier konserndirektør Gunnar Løvås i Statnett i en melding, i forbindelse med at selskapet legger fram sin områdeplan for Hallingdal og Ringerike.

Det er stort kraftoverskudd i fjellområdene mellom Hardanger og Valdres, og enkelte planer om å øke vannkraftproduksjonen i Hallingdal.

Har nok kapasitet

På Ringerike er det samtidig planer om økt forbruk i treforedlingsindustrien og etablering av datasenter.

– Vi ser over hele landet at etterspørselen er større enn kapasiteten i nettet kan ta unna. I dette området ser vi imidlertid at det vil være kapasitet til de som har søkt oss om det. Tiltak i dagens stasjon og ny stasjon på Ringerike tilrettelegger for ny industri rundt Hønefoss og forbruksveksten i området, sier Løvås.

Statnett er i gang med ombygging av transformatorstasjonen i Sylling, og skal oppgradere transformatorstasjonen i Aurland. Det er også planlagt en ny stasjon på Ringerike der en nå ser på mulige plasseringer.

Gammelt nett

Statnett har tatt over flere nettanlegg fra Hafslund Eco, og skal ta over flere i 2023. Flere av disse er gamle, bygget for å knytte produksjon til nettet og tilfredsstiller ikke dagens krav. Det er ifølge Statnett stort behov for reinvesteringer og tiltak som gir lenger levetid de nærmeste ti årene.

Mange av ledningene gjennom Hallingdal ble bygget allerede på 1940- og 50-tallet. Ledningene har lang levetid og vil derfor kunne brukes i flere år framover. Fra 2030 og utover vil det komme større fornyelser og behov for ombygging.

Trinnvis utbygging

En ny 420 kV-stasjon i Golsområdet bør ifølge Statnett ferdigstilles senest før 2035 for å tilrettelegge for høyere spenningsnivå og for å forenkle hvordan stasjoner og ledninger er plassert. Nye løsninger for stasjoner rundt Gol gir også lavere fornyelseskostnader i eksisterende stasjonsanlegg, ifølge Statnett.

Ved å oppgradere ledningen Usta i Hallingdal til Oslo fra 300 til 420 kV og bygge en ny stasjon i Golsområdet, vil Statnett legge til rette for økt kapasitet inn til Oslo.

– Vi er allerede i gang med flere prosjekter i dette området. Deretter blir det en trinnvis utvikling fram mot det målnettet vi har planlagt for å dekke fremtidens behov, sier Løvås.