havvind
Foto: ABB

– Å åpne for flere aktører i de innledende rundene vil øke sannsynligheten for at de beste prosjektene velges.

  • Øyvind Zambrano Lie

Bedre konkurranse om tildeling av arealer kan bidra til billigere utbygging av havvind, påpeker Konkurransetilsynet i høringssvar om prekvalifikasjonskriteriene og støtteordningene for utbyggingen av Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.

I Olje- og energidepartementets foretrukne modell skal tre aktører tildeles areal basert på kvalitative kriterier i Utsira Nord. Konkurransetilsynet mener imidlertid at OEDs alternative modell, der seks aktører får muligheten til å modne prosjektene sine videre før endelig tildeling av areal, vil gi bedre konkurranse.

– Å åpne for flere aktører i de innledende rundene vil øke sannsynligheten for at de beste prosjektene velges. Samtidig kan det å gi flere aktører mulighet til å utvikle teknologien sin føre til bedre konkurranse ved fremtidige utlysninger, sier avdelingsdirektør Hanne Dahl Amundsen i Konkurransetilsynet en pressemelding.

hanne dahl amundsen
Hanne Dahl Amundsen, avdelingsdirektør ved avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet. Foto: Konkurransetilsynet

Vil ikke ha tak

OED vurderer også å sette et tak på det totale støttenivået som kan utbetales fra stat til produsent ved tildeling av områder i Sørlige Nordsjø II. Konkurransetilsynet peker på at det er en risiko forbundet med å sette det totale støttenivået for lavt, fordi dette vil kunne begrense antall konkurrenter.

«Et høyere tak vil kunne gi flere aktører mulighet til å delta i konkurransen og samtidig gjøre det mindre sannsynlig at aktørene av strategiske årsaker gir tilbud som ligger tett opp til det fastsatte taket», skriver Konkurransetilsynet.

Tilsynet mener det også er uheldig dersom det settes et tak for eventuelle betalinger fra produsent til stat.

«Tilbud som innebærer høye betalinger fra produsent til stat, reflekterer høy forventet lønnsomhet. Et tak for eventuelle betalinger fra produsent til stat vil kunne medføre at to eller flere aktører gir samme bud, og det er da usikkert om den mest effektive aktøren tildeles arealet», skriver Konkurransetilsynet.

Finansiell styrke

I høringsnotatet foreslås det at aktørene som et minimum må ha en viss finansiell kapasitet og en egenkapitalandel på 20 prosent av prosjektets investeringskostnad. Samtidig legges det opp til at en høyere finansiell styrke og høyere grad av egenkapitalandel vil bli vektet positivt i vurderingen.

Konkurransetilsynet mener imidlertid at å vektlegge en høyere finansiell styrke og en høyere egenkapitalandel positivt vil kunne virke konkurransevridende og favorisere større aktører.

«Dette kan igjen gjøre det mindre attraktivt for mindre kapitalsterke, mer effektive og innovative aktører å delta i konkurransen. Færre konkurrenter vil kunne medføre at kostnadene til prosjektet øker. På lengre sikt vil dette også kunne redusere konkurransen i fremtidige utlysninger dersom det hovedsakelig er store aktører som opparbeider seg nødvendig kompetanse og erfaring fra havvindprosjekter», skriver tilsynet i sitt innspill.

Les også: NVE advarer mot kort havvind-frist