tonstad
Tonstad kraftverk får økt produksjonen ved at det skal overføres mer vann til reguleringsmagasinet Homstølvatn i Kvinesdal. Foto: Sira-Kvina kraftselskap

Regjeringen pålegger økt minstevannføring og lokkeflom som isolert sett gir tap på 25 GWh i Sira- og Kvinavassdragene. Samtidig gis det konsesjon til 100 GWh økt regulerbar produksjon.

  • Øyvind Zambrano Lie

Det ble i statsråd fredag fastsatt reviderte konsesjonsvilkår for reguleringen av Sira- og Kvinavassdragene i Sirdal og Kvinesdal kommuner. Samtidig er det gitt konsesjon til et prosjekt som vil gi økt regulerbar kraftproduksjon på om lag 100 gigawattimer (GWh) årlig.

– Regjeringen har i dag pålagt økt minstevannføring i både Sira- og Kvinavassdragene av hensyn til villaks og øvrige miljøinteresser. Vi har også lagt til rette for økt regulerbar vannkraftproduksjon ved å gi tillatelse til å overføre mer vann til reguleringsmagasinet som utnyttes i Tonstad kraftverk. At vi kan få til miljøforbedringer og ny økt regulerbar kraftproduksjon samtidig er svært gledelig, sier olje- og energiminister Terje Aasland i en melding.

Taper 25 GWh

Revisjonen av vilkårene for reguleringen av Sira- og Kvinavassdragene er ifølge Olje- og energidepartementet den til nå største revisjonssaken som er gjennomført. Hovedformålet med revisjonen har vært å bedre miljøtilstanden i de regulerte vassdragene.

Miljøtilstanden i vassdragene vil gjennom denne revisjonen bedres ved at det stilles krav om økt minstevannføring i både Sira og Kvina, i tillegg til pålegg om slipp av lokkeflommer og en rekke fysiske tiltak.

Tiltakene medfører redusert kraftproduksjon på om lag 25 GWh årlig. Det har vært spesielt viktig å innføre tiltak som kan bedre forholdene for villaksen, noe også kommuner og brukerinteresser har vært opptatt av.

Det er også stilt krav om innbetaling til et fond øremerket villrein på 13,4 millioner kroner, som kan brukes av hensyn til villreinbestanden i Setesdal Ryfylke villreinområde.

Får 100 GWh

Det er også gitt konsesjon til overføring av Knabeåni og Sollisåna til reguleringsmagasinet Homstølvatn i Kvinesdal. Dette er et opprusting- og utvidelsesprosjekt som gir økt regulerbar kraftproduksjon i Tonstad og Åna-Sira kraftverk på om lag 100 GWh årlig.

– Vi vet at kraftforbruket i Norge vil øke i årene som kommer. Derfor er det viktig for regjeringen å legge til rette for økt kraftproduksjon, blant annet gjennom opprusting og utvidelse av eksisterende kraftverk. Jeg håper det kommer mange tilsvarende søknader i årene som kommer, da vi trenger flere slike prosjekter, sier Aasland.

Tar hensyn til laksen

Olje- og energidepartementet har samtidig avslått søknaden om å regulere Ytra Skreåvatn i Sirdal for å bidra til minstevannføring. Ulempene ved tiltaket ble vurdert å være større enn fordelene.

Det er også gitt konsesjon til fortsatt drift av Trælandsfos kraftverk i nedre del av Kvina i Kvinesdal kommune. I konsesjonen stilles det krav om minstevannføring og tiltak som sikrer toveis vandring av laks i Kvina.

– Med denne konsesjonen kan dette eldre kraftverket fortsatt kunne produsere fornybar energi på en måte som hensyntar villaksen, sier Aasland.

Tiltakene som pålegges i Trælandsfos er anslått å gi et krafttap på om lag 5,8 GWh årlig.