turbin
Illustrasjonsfoto: Hans Jacob Solgaard/Mostphotos

Men den faktiske arealbruken utgjør bare 3-5 prosent av dette, og anslås til 12 kvadratkilometer, understreker energiministeren.

  • Øyvind Zambrano Lie

Det er Frps Terje Halleland som tar opp problemstillingen i et skriftlig spørsmål til energiminister Terje Aasland (Ap).

Halleland tar utgangspunkt i at energikommisjonen mener det er realistisk at vindkraftproduksjonen på land kan økes med 5-10 TWh fram mot 2030.

«Om anslaget fra Energikommisjonen på 10 TWh vindkraft blir gjennomført, hvilke erfaringer på hvor stort arealbruk og bygging av veier og oppstillingsplasser må man beregne at en slik utbygging vil medføre», ville Halleland vite.

350 kvadratkilometer

Energiministeren svarer med å understreke at han nettopp har mottatt rapporten, og at han ikke har noen synspunkter på forutsetningene og anbefalingene nå.

Aasland viser videre til at NVE har gjennomgått arealbruken ved vindkraftverk basert på erfaringer med hva som er bygget ut.

«Med bakgrunn i NVEs beregninger kan det antas at 10 TWh vindkraft vil utgjøre samlede planområder på rundt 350 km2. De faktiske direkte arealinngrepene i planområdet ved etablering av turbiner, oppstillingsplasser internveier mv, utgjør imidlertid bare 3-5 prosent av arealet i planområdet. Den faktiske direkte arealbruken av 10 TWh kan derfor anslås å utgjøre i størrelsesorden 12 km2», skriver Aasland.

Nærvind krever  mindre areal

Energikommisjonen peker imidlertid på nærvind som noe det bør satses på fremover.

«Når det gjelder arealbruk må det antas at nærvind i større grad benytter eksisterende infrastruktur og gir en relativt sett lavere arealbruk enn større vindkraftverk», skriver Aasland.