eide
Klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Foto: Cecilie Stuedal

Regjeringen forsterker satsingen på energieffektivisering gjennom Enova.

  • Øyvind Zambrano Lie

I en pressemelding opplyser regjeringen at den nå har presisert Enovas mandat knyttet til energi.

– Det innebærer en styrket satsing hvor Enova i større grad vil kunne prioritere aktivitet som bidrar til å utløse energieffektivisering i alle deler av norsk økonomi, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide i meldingen.

– Enova skal støtte energieffektivisering, også moden og velkjent teknologi etter nærmere definerte kriterier. Dette er i tråd med energikommisjonens anbefaling, som regjeringen nå følger opp, sier Eide.

For å sikre en helhetlig tilnærming til arbeidet med energieffektivisering, vil regjeringen dessuten legge fram en handlingsplan for energieffektivisering i alle deler av norsk økonomi, som skal gi raskere realisering av lønnsomme energitiltak.

I arbeidet med planen vil eksisterende virkemidler gjennomgås, og nye virkemidler skal vurderes. Handlingsplanen vil legges frem senest sammen med statsbudsjettet for 2024. Olje- og energidepartementet vil utarbeide handlingsplanen i samråd med berørte departementer.

Enova får i oppdrag å levere en anbefaling innen 31. mars til klima- og miljøministeren, for hvordan de best kan følge opp presiseringen i mandatet, i god tid også til regjeringens arbeid med en handlingsplan for enøk.