pressemøte fosen
Sametingspresident Silje Karine Moutka, olje- og energiminister Terje Aasland og landbruks- og matminister Sandra Borch på pressemøtet om Fosen-saken. Foto: OED

Men han vil fortsatt jobbe for at vindkraften på Fosen kan sameksistere med reindriften.

  • Øyvind Zambrano Lie

– De har over lang tid stått i en krevende og uavklart situasjon. Det er jeg lei meg for, sa energiminister Terje Aasland på en pressekonferanse med sametingspresident Silje Karine Moutka, og landbruks- og matminister Sandra Borch på en pressekonferanse om Fosen-saken torsdag ettermiddag.

Tidligere på dagen, før et møte med sametingspresidenten, møtte Aasland flere representanter for reindriftssamene på Fosen.

– I disse samtalene beklaget jeg på vegne av regjeringen overfor reinbeitedistriktene på Fosen for at konsesjonsvedtakene innebærer et brudd på menneskerettighetene, fordi de vil ha vesentlig negativ effekt på reindriftssamene på Fosen sin mulighet til å dyrke sin kultur. Dette var fordi Høyesterett fant at vedtakene fattet i 2013 ikke inneholdt tilfredsstillende avbøtende tiltak som gjør at vedtakene står etter menneskerettighetene. Jeg meddelte også til sametingspresidenten på møtet vi hadde i dag at jeg har beklaget overfor reinbeitedistriktene på Fosen, sa Aasland pressekonferansen.

Aasland og regjeringen har de siste dagene fått hard kritikk for å ikke ville beklage at Fosen-konsesjonene ble gitt.

Ønsker fortsatt vindkraft på Fosen

Aasland ønsker imidlertid ikke at vindparkene på Fosen skal rives.

– Jeg har tidligere uttalt at mitt mål er at vi finner fram til løsninger som gjør at vindkrafta på Fosen og reindrifta kan sameksistere.

Det er en jobb jeg fortsatt har sterk tro på at vi kan lykkes med, sa han.

Han mener høyesterettsdommen gir myndighetene et stort handlingsrom for å vurdere hvilke tiltak som kan være aktuelle.

– Jeg vil understreke at vi på nåværende tidspunkt ikke utelukker noen løsninger.

Kunnskapsinnhenting i mars

Aasland sier regjeringen sammen med reindrifta og Sametinget vil jobbe for å finne løsninger som kan iverksettes allerede på kort sikt, i tillegg til å finne de langsiktige løsningene.

– Jeg mener at vi har hatt gode samtaler nå om dette. Vi har et felles mål at vi i løpet av mars må sette i gang med den kunnskapsinnhentingen, hvor vi skal ha en god sterk faglig kompetanse, også reindriftkompetanse i det arbeidet som skal gjøres videre, sa Aasland.

Alt må ikke nødvendigvis rives

På spørsmål om dagens beklagelse betyr at sametingspresidenten mener at hun ikke lenger krever at alle vindturbinene må rives, svarte hun dette:

– Målet mitt er likelydende som før dette møtet, nemlig at menneskerettsbruddet skal bringes til opphør og skaden skal repareres. Der må vi være villig til å prøve det meste.

– Men er kravet fortsatt at alle skal rives?

– Reindriften og vindkraft på Fosen kan ikke sameksistere i den formen vi har nå. Man må gjøre noe med vindindustrianlegget, men hvor mye av anlegget som skal rives, eller når det eventuelt skal rives, er fortsatt ting vi må jobbe for å prøve å avklare, sa Moutka.