havvind
Foto: ABB

RME anbefaler at Statnett eier og drifter en hybridforbindelse, og at det innføres budområder til havs.

  • Øyvind Zambrano Lie

På oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED) har RME vurdert hvilket regulatorisk rammeverk hybride nettløsninger bør ha. En hybrid nettforbindelse kobler sammen produksjon og eventuelt forbruk til havs med kraftsystemene på land i Norge og utlandet.

– Kraftproduksjonen på havet vil variere med vær og vind, men må fungere sømløst med kraftproduksjonen og forbruket på land. Derfor er vårt klare råd at vi har samme regelverk, markedsløsninger og systemdriftsamarbeid til havs som på land, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i en melding.

Anbefaler budområde

Det oppstår flaskehalser i strømnettet når vi får overskudd av strøm i et område og underskudd et annet sted. På land løses dette ved å dele Norge inn i flere budområder.

– En hybridforbindelse vil ofte ha flaskehalser. Vi anbefaler derfor at det innføres et eget budområde for Sørlige Nordsjø 2, fase 2. Et eget budområde vil gi større driftssikkerhet og lavere systemdriftskostnader enn dersom Statnett må regulere produksjon og forbruk på land opp og ned. Desto lavere systemdriftskostnadene blir, jo lavere blir nettleien, sier Lund.

Et eget budområde til havs vil gi markedsaktørene insentiv til å tilpasse produksjon og forbruk innenfor nettets fysiske grenser. Det vil også gi en mer sikker drift og integrasjon mot kraftsystemet på land. Dersom man ikke har et eget budområde vil det øke behovet for korrigerende systemdriftstiltak, som vil koste mer enn dersom man håndterer det innenfor budområdet. Dette vil gi økt nettleie.

Nøytral eier

RME mener videre at forbindelsen mellom Norge og tilknyttede land må eies av en nøytral aktør uten eiermessige bindinger til produksjon. Statnett eier i dag transmisjonsnettet i Norge, inkludert alle utenlandsforbindelser på transmisjonsnivå. OED har også pekt på Statnett som systemansvarlig til havs.

– RME anbefaler at Statnett eier og drifter en hybridforbindelse, sier Lund.

Etter RMEs vurdering er det rimelig at havvindprodusentene betaler en forholdsmessig andel av investeringskostnadene for forbindelsen, gjennom et anleggsbidrag. Dette vil redusere kostnadene for resten av nettkundene. Dersom havvindprodusentene betaler samme innmatingstariff som produsenter på land, vil det sikre like konkurransevilkår for produsenter, både i Norge og utlandet.

Redusert nettleie

Dersom Statnett skal eie og drifte infrastrukturen til havs, må de få dekket kostnadene. Dette kan sikres ved å inkludere kostnadene for hybridforbindelsene i det samlede tariffgrunnlaget til Statnett. Det innebærer at Statnett også mottar flaskehalsinntektene, som igjen bidrar til at nettleien reduseres.

RME har også vurdert en rekke andre regulatoriske forhold som er aktuelle for hybridforbindelser, og anbefaler i hovedsak samme regler som på land.