mast
Illustrasjonsfoto: Øyvind Zambrano Lie

«Vi har ikke tro på at bransjen selv skal regulere seg gjennom sin egen ordning ‘Trygg strømsalg’, skriver Samfunnsbedriftene Energi.

  • Øyvind Zambrano Lie

Dette synspunktet på Fornybar Norges sertifiseringsordning for strømsalgsbransjen kommer i forbindelse med at Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og Forbrukertilsynet nå vurderer om det er behov for ytterligere sanksjonsmuligheter overfor strømsalgselskap og skjerpede krav for å få omsetningskonsesjon.

«Overtredelser blir i liten grad reagert på, og det er det vanskelig å miste konsesjonen ved gjentatte og betydelige overtredelser. Det er også svært uheldig at det ved gjentatte og betydelig forskrifts- og lovovertredelser i mange tilfeller heller ikke gjennomføres sanksjoner», skriver Samfunnsbedriftene Energi i et brev til Olje- og energidepartementet, Barne- og familiedepartementet, RME og Forbrukertilsynet.

Prikkbelasning

Samfunnsbedriften Energi tar i brevet til orde for at det må bli enklere å miste omsetningskonsesjonen og at det samtidig må settes strenge krav til å kunne starte opp igjen virksomheten.

Derfor foreslår Samfunnsbedriftene Energi å innføre et system for å registrere overtredelser og inndra konsesjoner, gjennom et «prikkbelastningssystem», noe i likhet med det man har for trafikale overtredelser.

Her vil selskapene ved ulike overtredelser blir belastet med et gitt antall prikker. Alvorlighetsgraden i overtredelsene må avspeiles i antall prikker. Ved et gitt antall over en gitt periode, vil konsekvensen være tap av omsetningskonsesjon. Ved en mindre alvorlig overtredelse kan man få en prikk, ved en alvorlig overtredelse kan man få tre prikker, og ven en svært alvorlig overtredelse kan man få fem prikker.

«Vi ser for oss at aktørene kan miste konsesjon ved oppnådd ti prikker.

Enklere å miste konsesjonen

Bransjeorganisasjonen vurderer svært alvorlige overtredelsene til å være Ilagt mulkt og bøter, og varsel om ilegg av mulkt og bøter. Alvorlig overtredelser kan være melding om brudd på regelverket og pålegg om retting av praksis, uetiske salgsmetoder og å unnlate å gi informasjon om angrerett. Mindre alvorlige overtredelser kan være å ikke registrere seg på strømpris.no, å gi feil informasjon om angrerett, eller feil og mangler ved fakturering.

I tillegg til at det bør bli enklere å miste omsetningskonsesjonen, bør det også settes klare krav til selskap som skal starte opp igjen driften.

Organisasjonen mener det bør innføres karantenetid både for selskap, daglig leder, styreleder og dominerende eier. I tillegg bør det vurderes utvidede krav ved ny konsesjonssøknad.

Gatesalg-forbud

Samfunnsbedriftene Energi foreslår også at RME og Forbrukertilsynet ser nærmere på mulighetene for å ikke tillate gatesalg (inkludert salg på kjøpesentre), ikke tillate strømsalg via tredjepart (knyttet til rabatter på andre produkter eller avtaler), fortsatt tillate telefonsalg, men kun dersom dette gjøres av selskapets egne ansatte.