havvind
Vindkraft til havs. Foto: Stig Storheil/ NVE

Men for tildeling i 2025 er det kun utvidelser av Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord som er aktuelt.

  • Øyvind Zambrano Lie

En bredt sammensatt direktoratsgruppe ledet av NVE har på oppdrag av Olje- og energidepartementet identifisert 20 områder for havvind som det anbefales å utrede videre. Dette er områder som er teknisk egnet for havvind, og hvor interessekonfliktene ifølge NVE er relativt lave. I den videre prosessen skal det gjennomføres grundige konsekvensutredninger for å snevre inn arealene ytterligere, opplyser NVE i en melding.

– Dette er områder langs hele kysten, fra Skagerak i sør til Barentshavet i nord. Disse havområdene bør nå utredes nærmere for å finne de arealene som er best egnet for havvind, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i meldingen.

19 av 20

Regjeringen har en ambisjon om å legge til rette arealer for utbygging av 30 GW havvind.

Områdene som skal utredes videre, er de arealene direktoratsgruppa anser som mest egnet for havvind. Men også disse områdene kunne ha interessekonflikter, knyttet til for eksempel havbruk, fiskeri, miljøinteresser, petroleum og skipsfart. Det er derfor behov for mer kunnskap om hvert enkelt område, skriver NVE.

Hele direktoratsgruppa mener at det innenfor 19 av de 20 identifiserte områdene vil være mulig å bygge ut prosjekter som både tar hensyn til arealverdier og som kan sameksistere med andre interesser.

– Vi sitter ikke med fasiten i dag for hvor mye havvind det skal bygges og hvor. Vi vil trenge nærmere utredninger om miljø- og næringsinteresser, men også av økonomi, virkninger for kraftsystemet og behovet for nett. I den prosessen kan det tenkes at noen områder blir mindre eller utgår helt, sier Lund.

havvind
De 20 havvind-områdene NVE nå har identifisert. Kart: NVE

Ikke vurdert nett og økonomi

Alle de identifiserte områdene skal gjennom en strategisk konsekvensutredning, før en eventuell åpning og utlysning. I tillegg til kartene med de 20 områdene og faglige beskrivelser, har direktoratsgruppa laget et forslag til utredningsprogram, som skal sendes på høring.

Økonomiske vurderinger av å bygge ut havvind har ikke vært en del av oppdraget. Direktoratsgruppa har heller ikke konkret vurdert behovet for nye nettinvesteringer.

– I dag er ikke vindkraft til havs lønnsomt i Norge. Dersom det skal bygges ut mye havvind, vil det også bli behov for omfattende investeringer i nytt nett, både til havs og på land, sier Lund.

Utvide Sørlige Nordsjø II

Direktoratsgruppa mener det er mulig å gjennomføre en tildeling i 2025, og at dette i så fall må være utvidelser av Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.

Direktoratsgruppa har identifisert et tilleggsareal for Sørlige Nordsjø II som kan gi mulighet for en fremtidig arealutvidelse av det allerede åpnede området. Det nye identifiserte utredningsområdet, som inkluderer Sørlig Nordsjø II, omtales som Sørvest F og har en størrelse på 2702 km2.

Direktoratsgruppa har videre identifisert et potensial for kapasitetsutvidelse for de delene av Sørlige Nordsjø II som per nå er åpnet, men ikke utlyst.

NVE anslår at Sørvest F, inkludert fase 1 av Sørlige Nordsjø II, kan bygges ut med en total kapasitet på mellom 5,7 GW og 11,5 GW. Dette gir en kapasitetsutvidelse på mellom 2,7 GW og 8,5 GW utover kapasiteten i åpningsvedtaket for Sørlige Nordsjø II.

Videre foreslås Utsira Nord utvidet med til sammen 750 MW.

Har lite kunnskap

Vi har ifølge NVE lite kunnskap om de øvrige 18 identifiserte områdene. Disse må gjennom en ordinær prosess med strategisk konsekvensutredning.

«Forskjellen fra områdene som utredes for 2025 er mer omfattende datainnsamling og tyngre involvering av involverte parter ettersom grunnlaget er mer begrenset, og siden prioritering mellom ulike arealer er en viktigere oppgave her. Tiden det vil ta å gjennomføre en tilstrekkelig solid vurdering med nødvendig involvering, gjør at direktoratsgruppa mener at det ikke er gjennomførbart med en tildeling innen 2025 for disse 18 områdene», skriver NVE.