lista vind
Vindturbin på Lista. Foto: Øyvind Lie

Ingen vindkraftkonsesjoner på land skal kunne gis før kommunen har gjennomført en områderegulering.

  • Øyvind Zambrano Lie

Regjeringen foreslår nå lenge varslede endringer i energiloven og plan- og bygningsloven for å styrke den kommunale råderetten ved etablering av vindkraft på land.

I forslaget blir det lagt opp til å innføre et krav om arealavklaring etter plan- og bygningsloven, i form av områderegulering, før det kan bli gitt konsesjon.

– Nå flytter vi makt til kommunene. Ingen konsesjonssøknad for vindkraftverk på land vil bli ferdigbehandlet før kommunen har gjennomført en områderegulering, sier olje- og energiminister Terje Aasland i en pressemelding.

Slutt på statlig plan

Kommunene har til nå stort sett tatt stilling til vindkraftutbygging i kommunen i forbindelse med konsesjonsbehandlingen. Den formelle planavklaringen har ofte skjedd ved dispensasjon eller planendring etter at konsesjonen er gitt.

Nå vil regjeringen at det skal gjøres en overordnet arealavklaring etter plan- og bygningsloven gjennom en områderegulering før det blir gitt konsesjon. Det kan ikke lenger bli gitt konsesjon med virkning som statlig plan.

– Økte involvering fra kommuner og folkevalgte over prosessene tilknyttet vindkraft vil redusere konfliktnivået i vindkraftsaker. Godt samarbeid mellom utbygger og kommune blir enda viktigere, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik i meldingen.

Nye standardvilkår

Det nye regelverket er ifølge regjeringen utformet slik at det ikke fører til unødvendig dobbeltbehandling. Konsesjonsbehandlingen av vindkraft skal føres videre som en helhetlig avveiing av alle fordeler og ulemper ved prosjektet.

I tillegg til dette lovforslaget har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og andre etater oppdatert kunnskapsgrunnlaget om effekter av vindkraft. Det blir nå jobbet videre med nye standardvilkår for konsesjoner, nye krav til konsekvensutredning og vurderinger av hvordan landskap, miljø, samfunn og naboer kan bli sterkere vektlagt i konsesjonsbehandlingen.

– Vi trenger mer kraftproduksjon over hele landet, men vi gjør dette på lag med kommunene, ikke mot kommunene. Det viser vi tydelig med dette vedtaket, sier Terje Aasland.

Felles arbeid

Stortinget sluttet seg til en rekke endringer i konsesjonsbehandlingen for vindkraft da vindkraftmeldingen ble behandlet i 2020. Stortinget ba samtidig den da sittende regjeringen om å fremme et forslag om å innlemme vindkraft i plan- og bygningsloven.

Lovforslaget som nå blir fremmet er utarbeidet i fellesskap av Olje- og energidepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet.