vindturbin
Illustrasjonsfoto: Robert Sandell/Mostphotos

Skal isteden vedtas til høsten og få virkning fra 2024.

  • Øyvind Zambrano Lie

Utvidet med kommentarer fra Fornybar Norge og Samfunnsbedriftene Energi.

Forslag til grunnrenteskatt på landbasert vindkraft ble sendt på høring 16. desember, med frist 15. mars i år. I høringsnotatet ble det i utgangspunktet lagt opp til at grunnrenteskatten skulle få virkning fra 2023. Det ble samtidig uttalt at virkningstidspunktet ville vurderes nærmere, blant annet i lys av høringsinnspillene.

Flere høringsinstanser har gitt uttrykk for at innføring ikke bør skje med virkning fra 2023.

«I lys av blant annet innspill fra høringen, tar regjeringen nå sikte på å fremme forslag om grunnrenteskatt på landbasert vindkraft for Stortinget i løpet av høstsesjonen 2023, med virkning fra inntektsåret 2024», skriver regjeringen i en pressemelding.

Avgiften innføres

Sammen med forslaget om grunnrenteskatten på vindkraft ble det i budsjett for 2023 vedtatt økning av produksjonsavgiften for vindkraft til 2 øre per kWh fra 1. januar 2023. Denne avgiftsøkningen påvirkes ikke av utsettelsen for grunnrenteskatten, og vertskommunene vil dermed få økte inntekter som planlagt.

– Det er sjelden vi roser regjeringen for en utsettelse, men i dette tilfellet var det faktisk viktig. Forslaget om ny grunnrenteskatt for vindkraft må endres for ikke å ramme helt nødvendige investeringer i fornybar energi. Nå må vi anta at regjeringen legger frem en egen sak for Stortinget, med sikte på et bredt og varig kompromiss, sier leder Åslaug Haga i Fornybar Norge i en kommentar.

Legger spotpris til grunn

Hovedproblemet med regjeringens forslag er ifølge Haga at det legger spotpris til grunn for skatteberegningen, mens over halvparten av dagens vindkraftproduksjon selges til industrien gjennom langsiktige kraftavtaler. Dette er avtaler som ofte har lavere pris enn spotpris.

– Regjeringens skatteforslag vil i verste fall føre til at vindkraftverk går konkurs. Da bortfaller langsiktige kraftavtaler som er fremforhandlet med industrien, eller de må reforhandles til høyere pris. Det vil få store konsekvenser for norske industribedrifter. I tillegg vil forslaget skremme bort sårt trengte investorer fra Norge, noe vi allerede ser eksempler på, hevder Haga.

Foreslår kommunalt eierskap

– Det er veldig positivt at dette utsettes og at man får en behandling av forslaget i stortinget til høsten, sier Truls Wickholm, direktør i Samfunnsbedriftene Energi, i en kommentar.

Han mener regjeringens valg om å «skattlegge fornybart hardere enn fossilt» er en feil prioritering i det grønne skiftet.

– Vi tror det er riktig at kommunene skal sitte igjen med mer inntekter og at dette er viktig for å få mer utbygging av vind på land, men det kan også løses ved at kommunene og deres selskap får komme inn på eiersiden i prosjektene, slik vi har vært vant til i norsk kraftutbygging, sier Wickholm.

Selv om det er positivt at innføring v grunnrenteskatten for vindkraft utsettes, forventer Wickholm at regjeringen i tillegg vil vurdere hvilken skattesats den innføres på.