majorstua nve
NVEs hovedkontor på Majorstua i Oslo. Foto: Øyvind Zambrano Lie

Fleksibilitet på forbrukersiden kan bidra både til bedre effektbalanse, redusert behov for nett og bedre frekvens- og spenningskvalitet, påpeker NVE. Elvia vil bistå, men da må reguleringen endres.

  • Øyvind Zambrano Lie

Olje- og energidepartementet har nettopp gjennomført en innspillsrunde til den planlagte handlingsplanen for energieffektivisering.

«NVE mener det haster å få på plass en plan for energieffektivisering som gir tydelig retning for organisering av arbeidet, setter klare mål og har med tilhørende virkemidler. Handlingsplanen bør slå fast at eksisterende rammebetingelser skal gjennomgås med tanke på muligheter og begrensninger for energieffektivisering. Dette gjelder både på tvers av sektorer og mellom aktører», skriver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i sitt innspill.

NVE ønsker seg en tydelig rolle som koordinerende myndighet for energieffektivisering, og lister opp en rekke forslag til framgangsmåte innenfor flere sektorer.

Det evinnelige 10 TWh

De som har vært med i energibransjen i noen år, kan nok skrive under på at det har vært mye snakk om energieffektivisering, og om et «mål» på 10 TWh i en rekke ulne definisjoner, men lite handling.

«Det er viktig å tydeliggjøre hvordan effektivisering og ulike energieffektiviseringsmål skal måles og forstås. Det er vedtatt et mål for energisparing i bygg på 10 TWh redusert energibruk og 30 prosent reduksjon i energiintensitet til 2030. Målet om 10 TWh i ‘eksisterende bygg’ skulle bidra til å utløse kraftige energieffektiviseringstiltak i bygningsmassen, men gir rom for flere mulige tolkninger, og er utfordrende å følge opp», skriver NVE diplomatisk.

Bra for spenning og frekvens

Energieffektivisering vil være positivt for kraftsystemet.

«Fleksibilitet på forbrukersiden kan bidra både til bedre effektbalanse, til å avlaste nettet og til å bremse behovet for nettutbygging. Fleksibilitet vil også bidra til spenningskvaliteten i distribusjonsnettet og frekvenskvaliteten for systemoperatør, som er spesielt viktig med mer uregulerbar fornybar kraft», påpeker NVE.

Forbrukerfleksibilitet kan bidra til både mer effektiv bruk av energien, og forskyve kraftbruk til tider på døgnet der kraftprisen og nettleie er lavere, og dermed besparelser for forbrukeren.

«Gjennom å aggregere fleksibilitet på forbrukersiden kan man bidra til et stabilt kraftsystem. Fleksibilitet mellom energivarer, for eksempel mellom vannbåren varme, fjernvarme og lokal varme vil ha økende viktighet for kraftsystemet», skriver NVE.

Batteri-støtte

Elvia skriver i sitt innspill at det er viktig at det utarbeides støtteordninger og rådgivning rundt energieffektivisering på en måte som også reduserer presset på nettet.

«Redusert energiforbruk er bra, men redusert energiforbruk som også bidrar til utjevning av strømforbruket over døgnet er enda bedre. Sol på tak er bra, men sol på tak sammen med løsninger for batteri eller annen lagringskapasitet, er enda bedre», skriver selskapet.

Tiltak som avlaster strømnettet, inkluderer også teknologi som styrer strømbruken.

«Det gjør strømnettet mer effektivt og fleksibelt – og gir kundene en lavere strømregning».

Varmtvannsberedere

Det er ifølge Elvia behov for et utvidet handlingsrom for å utrede andre løsninger før nettutbygging besluttes.

«Vi har testet ut varmtvannsberedere med smart styring hos kunder i Innlandet, og resultatene viser at det er mye å spare for kundene og strømnettet. Tilgjengelig kapasitet i nettet økte med rundt 20 prosent. Årsaken er at oppvarmingen skjer i perioder på døgnet med lavest strømpris og når det er god plass i nettet», skriver selskapet.

Vil endre nettreguleringen

Elvia mener nettselskapene i større grad kan bidra til energieffektivisering som også frigjør nettkapasitet.

«Men da må nettreguleringen endres. Da må blant annet veiledning på energieffektivisering tydeliggjøres som en oppgave nettselskapene skal ha slik at det blir legitimt for nettselskapene å ha system, organisering og ressurser for dette. Nettselskapene har direkte kontakt med kundene, vi har kunnskapen til å se energieffektivisering i sammenheng med effektbelastningen i strømnettet, og vi er regulerte monopoler som ikke tillates profittmaksimerende adferd.

Dette gjør oss godt rustet til å ta en større rolle innen utrulling av effektive energieffektiviseringstiltak som sikrer både energieffektivitet og smartere bruk av strømnettet», skriver Elvia.