flåmsbana
Det ene aggregatet i Kjosfoss kraftverk leverer strøm til Flåmsbana. Foto: Johannes Lundstrøm

Laksen i Flåmselvi har det dårlig, men ikke først og fremst på grunn av kraftproduksjonen.

  • Øyvind Zambrano Lie

NVE anbefaler Olje- og energidepartementet å gi Bane NOR SF fornyet konsesjon til regulering av Klevavatn, Seltuftvatn og Reinungavatn i Flåmsvassdraget og gi konsesjon til videre drift av Kjosfoss kraftverk.

Reguleringene og kraftverket ligger i Aurland kommune og Ulvik herred i Vestland fylke.

Kjosfoss kraftverk produserer årlig 26,5 GWh. Det ene aggregatet i kraftverket leverer strøm til Flåmsbana.

Rømt oppdrettsfisk

I det gjeldende manøvreringsreglementet er det krav om slipp av vann fra inntaksmagasinet eller fra Kjosfoss kraftverk på 700 l/s. Kravet ble opprinnelig satt av hensyn til den lakseførende strekningen nedenfor Leinafoss.

Bestandstilstanden for laks i Flåmselvi er i dag karakterisert som svært dårlig. Rømt oppdrettsfisk og lakselus er trolig de viktigste påvirkningene, ifølge NVE.

I høringen ble det fremmet krav om minstevannføring og innføring av magasinrestriksjoner for å sikre tidlig fylling og høy vannstand i magasinene om sommeren.

Ikke faglig grunnlag

En fiskebiologisk undersøkelse i Flåmselvi sannsynliggjør imidlertid at reguleringen ikke påvirker laks og sjøørret og næringsdyr i særlig stor grad, skriver NVE i sin vurdering.

NVE foreslår at det nåværende kravet om slipp av minstevannføring på 700 l/s i Flåmselvi blir videreført i nytt manøvreringsreglement.

Slipp av vann fra inntaksmagasinet tilsvarende alminnelig lavvannføring eller Q95 (5-persentiler) hele året vil gi et produksjonstap i overkant av 3 GWh/år, som utgjør om lag 12 prosent av dagens produksjon i Kjosfoss kraftverk, ifølge NVE.

«Vi mener det ikke er faglig grunnlag for å pålegge økt minstevannføring på den lakseførende strekningen», skriver NVE i en melding.