aasland
Energiminister Terje Aasland. Foto: Øyvind Zambrano Lie

Regjeringen foreslår å la solkraftverk på 1 MW og vindturbiner i industriområder slippe konsesjon.

  • Øyvind Zambrano Lie

Målet med endringene er å forenkle og effektivisere konsesjonsbehandlingen av fornybar energiproduksjon og tilrettelegge for mer lokal energiproduksjon, skriver Olje- og energidepartementet (OED) i en pressemelding.

I dag er det spenningsnivået på det elektriske anlegget som avgjør om bakkemontert solkraft er konsesjonspliktig. Det fører til at anlegg med like fysiske dimensjoner og samme miljøvirkninger ikke nødvendigvis blir behandlet likt. Dette er uforutsigbart, og regjeringen vil nå starte arbeidet med å tydeliggjøre grensen for konsesjonsplikt for solkraft.

«En effektgrense på 1 MWp (megawatt peak) kan være naturlig, men det skal også vurderes om grensen kan settes høyere, eller om det er andre tiltak som kan gi raskere utbygging av solkraft», skriver OED.

Vindkraft i industri-områder

Konsesjonspliktige bakkemonterte solkraftverk har mange trekk til felles med vindkraftanlegg angående arealbruk.

«Det skal derfor vurderes om også konsesjonspliktige bakkemonterte solkraftverk bør underlegges det samme regelverket som nå er foreslått for vindkraft, med behandling etter plan- og bygningsloven», skriver departementet.

Vindkraftverk på land er i dag konsesjonspliktig dersom anlegget har mer enn fem turbiner eller har en installert effekt på over 1 MW.

«Regjeringen vil legge fram en lovendring som åpner for å vurdere om mindre energianlegg for solkraft og vindkraft på industri- og næringsområder, som i dag er konsesjonspliktige, kan få fritak fra konsesjonsplikt. I en slik ordning vil Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vurdere om det er spesielle hensyn som tilsier at anlegget likevel bør konsesjonsbehandlast, eller om søknaden kan behandles av kommunen etter plan- og bygningsloven», opplyser departementet.

Trenger mer kraft

– Vi trenger mer kraft, og vi trenger det raskt. Dette er et av grepene vi vil ta for at det skal bli enklere å bygge ut lokal energiproduksjon. Det finnes mange muligheter for å bygge ut kraft på områder hvor det allerede er etablert annen infrastruktur, for eksempel på industriområder. Det fører ikke til nye naturinngrep og er ofte steder med høyt forbruk i tillegg. Så nå klargjør vi grensen for solkraftproduksjon og gjør det lettere å bygge ut mer vindkraft i nettopp industriområde og andre lignende områder, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

– Med dette grepet kan vi få lokal energiproduksjon raskere på plass, samtidig som vi vil frigjøre ressurser hos NVE til bruk på større og mer krevende saker. En slik endring vil gi kommunene økt myndighet og bedre mulighet til å se forbruk og produksjon i sammenheng ved regulering av nye nærings- og industriområde, sier Aasland.

Miljøpartiet de grønne har allerede fremmet et lignende forslag på Stortinget som det ligger an til at det blir flertall for.