orkdal trafostasjon
Nye Orkdal transformatorstasjon. Stasjonsområde sett fra nordøst. Illustrasjon: Statnett

NVE har gitt Statnett tillatelse til å utvide og fornye Orkdal transformatorstasjon i Trøndelag.

  • Øyvind Zambrano Lie

Samtidig får Tensio TS AS og Elkem Thamshavn AS tillatelser til nye elektriske anlegg ved dagens stasjon og ombygging av eksisterende ledningsanlegg ved stasjonsområdet.

– Utvidelsen er først og fremst begrunnet i behovet for fornyelse av dagens anlegg, og vil legge til rette for et større kraftforbruk i dette området, sier Lisa Vedeld Hammer, seksjonssjef i NVE, i en pressemelding.

Som en del av utvidelsen heves spenningsnivået fra 300 kV til 420 kV. Det vil bidra til å øke nettkapasiteten og tilrettelegge for videre næringsutvikling i området, påpeker NVE.

Statnett har fått tillatelse til å bygge en ny transformatorstasjon og nødvendige høyspennings- og hjelpeanlegg nordøst for den eksisterende Orkdal transformatorstasjon.

Det nye stasjonsområdet vil være på om lag 30 dekar og skal gjerdes inne. Området skal etableres inn mot en ny fjellskjæring som må sprenges ut under anleggsarbeidene.