mykstufossen
Mykstufossen i Nummedalsvassdraget i Buskerud. Foto: Eilif Brodtkorb/ NVE

Legger til rette for ørreten og for at elvemusling skal kunne etablere seg igjen.

  • Øyvind Zambrano Lie

Det ble i statsråd fredag fastsatt omgjorte vilkår for Mykstufoss kraftverk i Numedalsvassdraget i Rollag kommune i Buskerud.

Hovedmålet med endringene er å bedre miljøtilstanden i elven fra Kjerredammen og nedover.

— I Mykstufoss blir det pålagt minstevassføring fra Kjerredammen for å sikre at ørreten får levedyktige forhold og at elvemuslingen skal kunne etablere seg igjen. Med dette vil hele den vannkraftpåvirkede elvestrekningen i Numedalslågen ha vilkår om minstevannføring, sier olje- og energiminister Terje Aasland i en pressemelding.

De vedtatte endringene vil medføre et samlet årlig krafttap på 5,8 GWh.

Mykstufoss Kraftverk er et elvekraftverk med et inntakmagasin som blir brukt til døgn- og ukeregulering. Kraftverket utnytter regulert vann fra reguleringsmagasin i Tunhovd, Pålsbu og Uvdal og produserer 289 GWh/år.

Strekningen er populær for fiske- og friluftsinteresserte brukere, og kommunen har fremmet krav om minstevannføring.