nve anlegg
NVE Anlegg har spesialkompetanse og lang erfaring med å arbeide i elv. Foto: NVE

Et betydelig tap av essensiell kompetanse for opprydding etter flom og ras, advarer Arbeidsmandsforbundet.

  • Øyvind Zambrano Lie

NVE Anlegg har de siste årene gått gjennom en betydelig nedbemanning, fra 35 til 20 operativt ansatte.

«Implisitt har dette medført et betydelig tap av helt essensiell kompetanse nå det gjelder både forebygging av og opprydding etter flom, ras og andre naturhendelser, et område der vi vil møte betydelige utfordringer på fremover», skriver Norsk Arbeidsmandsforbund i et brev til energiminister Terje Aasland (A) som Energiteknikk har sett.

Ingen illusjoner

I brevet understreker forbundet at de fleste av deres medlemmer i anleggssektoren er sysselsatt i privat sektor, og at forbundet ikke har noen problemer med at private entreprenører kan ha en rolle i etablering og vedlikehold av infrastruktur.

«Vi har allikevel ingen illusjoner om at markedskreftene er det som skal sikre norsk beredskap og innbyggernes vern mot naturkreftene. Til det trengs politisk styring. Vi ser derfor svært positivt at regjeringen har varslet fremleggelse av en ny stortingsmelding med gjennomgang av flom- og skredpolitikken våren 2024, og ber om at forbundets innspill blir tatt med i dette arbeidet», skriver Arbeidsmandsforbundet.

Spisst seksjon

Brigt Samdal, direktør for skred- og vassdragsavdelingen i NVE, bekrefter overfor Energiteknikk at NVE Anlegg i praksis har gått fra å bestå av 35 til å bestå av 20 operativt ansatte.

– I forbindelse med en gjennomgang av NVE som organisasjon i 2018, ble det fokusert på hvilket sektoransvar som var viktig at anleggsseksjonen skulle spisses mot, og hvor det private markedet kan avhjelpe offentlig sektor. Som et resultat av dette ble det konkludert med at man ville nedbemanne, med naturlig avgang, til dagens størrelse.

Men Samdal er ikke enig i at nedbemanningen har ført til et betydelig tap av essensiell kompetanse.

– Nei, det vil jeg ikke si. Det er alltid slik at man i en nedjustering av antall mannskap i en organisasjon kan miste verdifull kompetanse, men dagens bemanning i anleggsseksjonen består av meget kompetente medarbeidere som utfører viktig sikringsarbeid med stor spisskompetanse, sier Samdal.

brigt samdal
Brigt Samdal, direktør for skred- og vassdragsavdelingen. Foto: NVE

Gjennomgang neste år

– Hva, om noe, mener NVE bør gjøres med saken?

– Det er naturlig når regjeringen nå har varslet en ny stortingsmelding om flom og skred at man også analyserer dagens struktur og organisering av anleggsarbeidet i NVE, svarer Samdal.

På spørsmål om hva Olje- og energidepartementet synes om saken, påpeker statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) at NVE Anlegg har spisskompetanse på å gjennomføre særlig store og kompliserte sikringsanlegg.

«I tillegg gjennomfører private entreprenører mange sikringsanlegg i hele landet. Regjeringen vil gjennomgå alle deler av flom- og skredpolitikken i forbindelse med ny stortingsmelding som skal legges fram til neste år. Vi tar med oss innspillene fra Arbeidsmandsforbundet i dette arbeidet», skriver hun i et svar til Energiteknikk via sin presseavdeling.