ekofisk
Ekofisk-feltet, lengst sør i den norske delen av Nordsjøen ble satt i drift i 1971 som første felt på norsk sokkel. Foto: BoH/Wikimedia Commons

Kraftbehovet for installasjoner i drift og installasjoner med godkjent tilknytning i 2030 anslås til 15 TWh.

  • Øyvind Zambrano Lie

Det kommer fram i en rapport Offshore Norge har laget sammen med Konkraft-partnerne Norsk Industri, Norges Rederiforbund, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Landsorganisasjonen i Norge (LO), med LO-forbundene Fellesforbundet og Industri Energi.

Rapportens oppdaterte prognose viser at kraftforbruket på norsk sokkel vil øke betydelig fra 2026 frem til og med 2030 når flere elektrifiseringsprosjekter gjennomføres (se graf).

Videre vil kraftforbruket trolig nå en topp tidlig på 2030-tallet avhengig av hvilke elektrifiseringsprosjekter i planleggingsfasen som realiseres, og eventuelt når dette skjer.

kraftbehov sokkel
Prognore for kraftbehov for norsk sokkel. Kilde: Konkraft

15 TWh

Det totale kraftbehovet for installasjoner i drift og installasjoner med godkjent tilknytning er i 2030 anslått til 15 TWh.

Gassprosesseringsanleggene Nyhamna, Melkøya, Kårstø og Kollsnes inngår i prognosen.

Sammenlignet med fjorårets prognose er kraftforbruket fra installasjoner i drift nedjustert med nesten 1 TWh i 2030 i årets prognose. Videre er det forventede kraftforbruket som er tildelt nettkapasitet i 2030 redusert med nær 2 TWh. Dette henger blant annet sammen med utsettelsen av Wisting og Linnorm.

Vanskelig mål

Olje- og gassnæringen i Norge har et mål om å redusere utslippene med 50 prosent innen 2030 sammenlignet med 2005 og ned mot null utslipp i 2050.

– Det er fortsatt mulig å nå 50 prosent utslippsreduksjoner for olje- og gassnæringen, men det blir krevende. Vi kommer ikke utenom at deler av sokkelen må elektrifiseres med kraft fra land og myndighetene må være villige til å sette inn et taktskifte med tanke på utbygging av ny kraft, virkemidler og saksbehandling. Elektrifisering med kraft fra land reduserer utslippene både nasjonalt og globalt. Sammenlignet med prosjekter i landbasert industri og i transportsektoren, er mange av prosjektene i olje- og gassektoren meget effektive både med hensyn til kraftforbruk og tiltakskostnad, sier Hildegunn T. Blindheim, administrerende direktør i Offshore Norge, i en pressemelding.

Avhengig av nye prosjekter

Dersom kun de besluttede tiltakene blir realisert, anslås olje- og gassindustriens utslipp å falle med 29 prosent i 2030. Hvis også modne, men ikke besluttede tiltak blir realisert oppnås 35 prosent kutt.

For å nå målet om 50 prosent kutt i 2030, er det derfor avgjørende å få modnet frem og gjennomført tiltak som i dag er på mulighets- og screeningnivå hos selskapene, fremholder Offshore Norge.