lund
Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund. Foto: NVE

Effektiv reaksjon som sikrer at foretaket ikke tjener på handlingen, mener direktoratet.

  • Øyvind Zambrano Lie

De siste årene kan det virke som om enkelte strømsalgselskaper har spekulert i at myndighetene ikke har gode nok midler til å trekke inn ulovlig ervervet inntekt. RME ser nå ut til å ville sette en stopper for denne praksisen.

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har gitt Olje- og energidepartementet (OED) en anbefaling med seks tiltak som skal styrke reguleringen av strømleverandører.

– Vi mener det er behov for å styrke reaksjons- og sanksjonsmulighetene ovenfor strømleverandører. Strengere krav til å få konsesjon vil bidra til færre brudd på regelverket, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i en melding.

Inndraging av utbytte

RME anbefaler blant annet en utvidelse av dagens reaksjonsmuligheter til å inkludere administrativ inndragning av utbytte for brudd på relevante forskrifter.

«Det vil være en effektiv reaksjon som sikrer at foretaket ikke tjener på handlingen», skriver RME.

RME anser inndragning som en effektiv sanksjon i situasjoner hvor konsesjonæren har hatt et uberettiget utbytte, uavhengig av skyld.

«Som følge av at inndragning ikke har et skyldkrav, er det et effektivt reaksjonsmiddel der hvor overtredelsesgebyr ikke kan ilegges. I et scenario hvor det ulovlige utbyttet er stort, men utvist skyld er lavt, vil utmålingen av overtredelsesgebyret ikke reflektere utbyttets størrelse. I disse tilfellene vil det være særlig aktuelt å kombinere administrativ inndragning av utbytte med overtredelsesgebyr», skriver RME.

RME anbefaler også at OED vurderer å utvide RMEs kompetanse til å ilegge overtredelsesgebyr til personer som medvirker til brudd på energiloven og tilhørende forskrifter.

Forbud mot nye avtaler

Videre anbefaler RME at det i tilfeller hvor strømleverandører har alvorlige brudd på regelverket, kan stilles et tidsbegrenset forbud mot å inngå nye avtaler med sluttbrukere.

«Et slik forbud vil bidra til at strømleverandørenes eventuelle ulovlige praksis opphører rask, og vil også virke allmennpreventivt».

De nye kravene skal også gi RME en bred adgang til å føre tilsyn med strømleverandører.

Videre anbefaler RME anbefaler at de bør ha hjemmel til å tilbaketrekke en konsesjon på bakgrunn av brudd på annet regelverk enn energiloven og tilhørende forskrifter.

RME anbefaler videre at dagens krav i omsetningskonsesjon blir skjerpet ved å kreve at strømleverandører erklærer at de er kjent med risikoen ved å tilby avtaler som forutsetter en prissikring, og kan håndtere risikoen knyttet til avtalene de tilbyr.

Hindre gjentagelse

RME anbefaler også å stille særskilte krav til strømleverandører som har brutt regelverket, for å forhindre gjentagelse av brudd på regelverk.

For å kunne tilpasse vilkår og gi mer forutsigbarhet vil RME innføre en egen type omsetningskonsesjon for strømleverandører. Dette vil ikke kreve en endring av regelverket, men vil være en praksisendring for RME.

Forslagene er utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet.