tveitafoss
Tveitafoss kraftverk i Eidfjord kommune nedstrøms Vøringsfossen i Hardanger. Foto: PeltonMan

Hardanger Energi får bygge nytt kraftverk som øker produksjonen i Bjoreio fra 10 til 23,3 GWh.

  • Øyvind Zambrano Lie

Tveitafoss kraftverk er et eldre og konsesjonsløst kraftverk, der det produserer på hva Statkraft slipper av minstevannføring til Bjoreio nedstrøms Vøringsfossen i Eidfjord kommune i Hardanger.

Det har lenge vært jobbet for å bedre mulighetene for laks og sjøørret i Bjoreio, med blant annet økt minstevassføring i elven på vinteren for å sikre rognen. Men driften av Tveitafoss har i perioder skapt problemer for fisken, spesielt på vinterstid. I 2019 startet NVE konsesjonsbehandling for å bedre situasjonen.

Doblet produksjon

NVE har nå konkludert med at en dobling i kraftproduksjon også er til beste or miljømulighetene i Bjoreio.

– Uten nye, større inngrep kan vi her få en økning i produksjon av fornybar energi fra 10 GWh til 23 GWh. Samtidig vil de avbøtende tiltakene sikre miljømulighetene for fisken i vassdraget på en helt annen måte enn tidligere, sier seksjonssjef for vassdragkonsesjoner Carsten Jensen i en pressemelding.

Nytt kraftverk

Dagens kraftverk har to horisontale francis-turbiner med en samlet installert effekt på 1,7 MW. Konsesjonen innebærer at det skal bygges et nytt kraftverk med én horisontal francis-turbin på 5,5 MW.

Vannveien må endres, ved at rør med større kapasitet etableres opp til tunnelmunningen. Det må bygges et nytt kraftstasjonsbygg til det nye aggregatet.

Utbyggingskostnaden ble i 2020 beregnet til 48,6 millioner kroner. Ifølge NVE vil prosjektet nå ha en netto nåverdi på 13,5 millioner kroner.

Minstevannføring

Økt utnytting av vannet vil i perioder gi mindre vann i selve Tveitafossen. Samtidig vil den nå aldri gå tørr, siden NVE pålegger en minstevannføring i Bjoreio forbi kraftverket. I tillegg vil det være krav om jevn drift og en ny og større omløpsventil som skal hindre brå endringer i vannføring nedenfor kraftverket.

Samlet er dette de viktigste avbøtende tiltakene som skal sikre bedret forhold for laks og sjøørret i Bjoreio, ifølge NVE.