Alta-dammen.
Altadammen, ved Alta vannkraftverk i Finnmark. Arkivfoto: Statkraft

Kan øke produksjonen med 100-150 GWh/år.

  • Øyvind Zambrano Lie

I pressemeldingen om elektrifisering av Melkøya 8. august skrev Olje- og energidepartementet at Statkraft ser på muligheten for effektoppgradering av Alta kraftverk.

Statkraft opplyste imidlertid til EnergiWatch at det ikke foreligger noen konkrete planer for oppgradering av Alta kraftverk.

Rødts Sofie Marhaug har spurt energiminister Terje Aasland (Ap) om det er aktuelt for staten å å beordre Statkraft om å igangsette arbeidet med å oppgradere kraftverket, og om en oppgradering vil ha store miljøkonsekvenser.

Satt av plass

Aasland svarer at Alta kraftverk i dag har to aggregater, med en kapasitet på til sammen 150 MW og en årlig middelproduksjon på 695 GWh.

Kraftverket skal i henhold til gjeldende konsesjonsvilkår og manøvreringsreglement kjøre stabilt i tråd med naturlig tilsig. Produksjonen følger derfor sesongvariasjonene i tilsiget. Kraftverket har i perioder overløp, slik at man ikke fullt ut får utnyttet alt vannet som tas inn i reguleringen.

Ved utbyggingen ble det satt av plass også til et tredje aggregat. Statkraft opplyser ifølge Aasland at nettsituasjonen i området har medført at det til nå ikke har vært vurdert som hensiktsmessig søke om å sette inn et nytt aggregat.

100-150 GWh

Et tredje aggregat vil i tilfelle øke produksjonen ved å redusere flomtapet. Statkraft opplyser videre at dette vil kunne øke produksjonen med i størrelsesorden 100-150 GWh, som kommer hovedsakelig om våren og sommeren. Det vil imidlertid være store variasjoner fra år til år, avhengig av snøsmelting og nedbørsforhold.

En oppgradering av denne typen vil altså i tilfelle utnytte vann som allerede i dag tas inn i reguleringen, understreker Aasland.

Statkraft-styret bestemmer

Det foreligger ikke søknad om oppgradering av Alta kraftverk i dag.

«Et nytt aggregat vil kreve konsesjonsbehandling, der miljøforhold blir grundig vurdert. NVE og Olje- og energidepartementet er konsesjonsmyndigheter etter vassdragslovgivningen, og vil vurdere en konsesjonssøknad når en slik eventuelt foreligger. Jeg kan ikke foregripe behandlingen av en eventuell søknad og gjøre noen vurderinger av miljøvirkningene nå», skriver energiministeren..

Han understreker videre at det tilligger styret å ta investeringsbeslutninger.

«Statkraft opplyser at de markedsmessige konsekvensene av regjeringens beslutning om elektrifisering på Melkøya og oppgradering av kraftnettet i Finnmark hensyntas i selskapets vurderinger av aktuelle investeringer, inkludert oppgraderinger ved Alta kraftverk», skriver Aasland.