lund
Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund. Foto: NVE

Forventer positiv kraftbalanse på 4 TWh i 2028, ned fra 20 TWh i år.

  • Øyvind Zambrano Lie

Rettet klokka 14.23. I den første versjonen var enkelte av tallene feil.

NVE forventer en svakere gjennomsnittlig kraftbalanse fram mot 2028 enn vi har i dag.

Den største usikkerheten er knyttet til hvor raskt og mye kraftforbruket i industrien vil øke de nærmeste årene.

«I 2028 forventer vi en positiv gjennomsnittlig kraftbalanse på 4 TWh, en nedgang fra 20 TWh, som er estimatet for 2023. Om vi legger til grunn kun det kraftforbruket som vi med stor sikkerhet vet kommer, er kraftbalansen sterk i hele analyseperioden. Da vil den gjennomsnittlige kraftbalansen i 2028 ligge rundt 13 TWh», skriver NVE i en melding på sin nettside.

produksjon nve
Kilde: NVE

4 TWh mer vannkraft

Samlet forventer NVE nå en noe lavere forbruksutvikling enn i sine tidligere analyser. NVE anslår at kraftforbruket i Norge i 2028 vil være 158 TWh, mot 136 TWh i 2023. Av den totale økningen på 22 TWh er 13 TWh anslått å være til elektrifisering som erstatter fossil energibruk og bidrar til reduserte klimagassutslipp.

Kraftbalansen anslås å kunne gå mot null i 2030.

NVE forventer at det vil være 2,4 TWh solkraft i Norge i 2028, men usikkerheten er stor. Vannkraftproduksjonen anslås av NVE å øke med 4 TWh.

Estimert produksjon
Estimert produksjon i Norge mot 2028. Kilde: NVE

Mer presset balanse

NVE forventer altså fremdeles en betydelig vekst i kraftforbruket fram mot 2028, samtidig som de forventer lite ny kraftproduksjon i Norge fram til da.

– I sum gir det en mer presset kraftbalanse og økt risiko for høye strømpriser. Men vi forventer ikke kraftunderskudd, sier Kjetil Lund, direktør i Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, i en melding på NVEs nettside.

Direktoratet understreker at det er stor usikkerhet rundt utviklingen i kraftforbruk de nærmeste årene, både rundt kraftpriser, rammevilkår, effekten av energieffektivisering og tilgangen på kraft.

– Kraftforbruket falt sterkt i 2021 og 2022, da kraftprisene var svært høye. Men forbruket har ikke tatt seg opp igjen når prisene i det siste har falt. Vi tror at en del av reduksjonen vil være varig. For eksempel vil investeringer i varmepumper, isolering og energistyringssystemer gi varig lavere kraftforbruk, sier Lund.

Få søknader

Næringslivets forventninger til kraftpriser og eventuelle endringer av rammevilkår vil ifølge NVE påvirke tempo og nivå for utviklingen av forbruket. Planer som foreligger i dag kan bli utsatt, eller lagt bort. For eksempel er manglende nettkapasitet en begrensende faktor i flere områder. Det er en rekke forsterkninger av nettet på gang, men store kraftledninger tar det flere år å planlegge og bygge, påpeker NVE.

NVE har for tiden få søknader om ny kraftproduksjon til behandling som gir et vesentlig bidrag til økt samlet produksjon.

«Flere av sakene vi har til behandling har dessuten høyt konfliktnivå med andre samfunnsinteresser, noe som bidrar til at ledetid øker, eller at prosjektene ikke realiseres. Det har blitt satt i gang lite ny kraftproduksjon de siste par årene, etter en sterk vekst forrige tiår», skriver NVE.

forbruk
Estimert forbruk i Norge mot 2028. Estimerte og faktiske tall er temperaturkorrigert i forhold til gjennomsnittstemperaturen de siste 30 årene. Kilde: NVE