liåsen
Visualisering av nye Liåsen transformatorstasjon. Illustrasjon: Statnett

Får tillatelse til å ta av viktig og lett tilgjengelig naturområde sør i Oslo.

  • Øyvind Zambrano Lie

NVE gir Statnett og Elvia tillatelse til bygge og drifte nye Liåsen transformatorstasjon ved Klemetsrud sør i Oslo kommune.

Stasjonen bidrar til å styrke forsyningssikkerheten og øke kapasiteten i regionalnettet sør-øst i Oslo. Samtidig får Elvia tillatelse til å bygge en ca. 1,2 km lang luftledning frem til den nye stasjonen, skriver NVE i en melding.

Stasjonen skal bygges på nordsiden av Liåsen, tett opp til Grønmo gjenvinningsanlegg. Elvia skal eie og drifte deler av stasjonsanlegget. Det nye stasjonsområdet vil være på om lag 18 dekar hvorav 16 dekar gjerdes inn. Statnett får også tillatelse til å bygge en ny permanent adkomstvei fra Sørliveien frem til den nye stasjonen.

Får bygge i marka

Den nye stasjonen er lokalisert innenfor markagrensa, og vil legge beslag på deler av et viktig og lett tilgjengelig nærturområde.

– Saken har vekket engasjement i lokalmiljøet, blant annet på grunn av påvirkningen på friluftslivsinteressene og fordi stasjonsplasseringen er innenfor markagrensa. Etter grundige vurderinger er vi trygge på at det alternativet vi nå gir konsesjon til samlet sett er det beste, sier Tor Carlsen, seksjonssjef i NVE, i meldingen.

Negativ påvirkning

Stasjonen vil ifølge NVE påvirke opplevelseskvalitetene negativt og dominere landskapsbildet nordvest i området. Det er imidlertid en fordel at stasjonsområdet plasseres tett på Grønmo gjenvinningsanlegg, slik at større tekniske inngrep i området samles. Den nye kraftledningen fra stasjonen vil også gi ulemper for grunneiere og naboer til ledningen.

Flere høringsparter har vært opptatt av at det burde utredes alternativer som ikke berører friluftsinteresser og alternativer som ikke er innenfor markagrensa. Statnett har i en tidlig mulighetsstudie sett på i alt elleve plasseringsalternativer for stasjonen, både alternativer innenfor og utenfor markagrensen.

Beste alternativet

Etter NVEs vurdering er det lite sannsynlig at det lar seg gjøre å finne nye plasseringer utenfor markagrensa, som ikke tidligere er vurdert og som er åpenbart bedre.

For å redusere ulempene ved tiltaket har NVE pålagt Statnett og Elvia å gjennomføre flere avbøtende tiltak. I detaljplanen skal Statnett og Elvia konkretisere mulige kamufleringstiltak på kraftledningen, vegetasjonsskjerming rundt stasjonsområdet, og tilbakeføring av områder som berøres av anleggsarbeider. I planen skal det også beskrives mulige tilretteleggingstiltak for friluftsliv og omlegging av mye brukte stier, som berøres av utbyggingen. Statnett må samtidig orientere om planlagte trafikksikringstiltak.

Statnett skal videre legge frem forslag til fasadeutforming for stasjonsbygget som er i tråd med føringene i reguleringsplanen for Grønmo friluftspark.

NVE stiller blant annet vilkår om at Statnett og Elvia utfører skånsom skogrydding på enkelte strekninger, for å redusere visuelle virkninger.