STATKRAFT LOGO
Foto: Alexander Hagstadius

Alternativene til dagens prisdannelse vil gi et mindre effektivt system som samfunnet taper på, skriver Statkraft.

  • Øyvind Zambrano Lie

I sitt innspill til ekspertutvalget som skal vurdere prisfastsettelsen på strøm, advarer Statkraft mot å gjøre store enderinger i prisfastsettelsen i kraftsystemet.

«En kraftpris som reflekterer knappheten i systemet og dermed gir insentiver, både til produksjons- og forbrukssiden til å tilpasse seg og sørge for balanse i systemet er helt sentralt for forsyningssikkerheten», skriver selskapet i sitt innspill, som først ble omtalt av Montel.

Samfunnsøkonomisk tap

Dagens organisering av krafthandelen, både internt i et land og mellom land, bidrar ifølge Statkraft til betydelig økonomisk velferd.

«Alternativer til dagens organisering og prisdannelse vil gi et mindre effektivt system og et samfunnsøkonomisk tap. Statkraft mener derfor at tiltak for å oppnå norske energipolitiske målsetninger bør gjøres på andre måter enn ved å endre prisdannelsen i kraftmarkedet».

Gjensidige forpliktelser

Statkraft påpeker også at organiseringen av krafthandelen over mellomlandsforbindelser bygger på gjensidige forpliktelser og gjensidige interesser.

«Dersom ett land tar beslutninger basert på kortsiktige nasjonale interesser, vil det kunne føre til tilsvarende agering hos andre land. Over tid vil dette gjøre det vanskeligere å utnytte de samlede ressursene og være negativt for begge land. På samme måte vil uforutsigbare endringer, som for eksempel inngripen i prisdannelsen som påvirker produksjonsoptimalisering og krafthandel, være negativt for begge land», heter det i brevet, som er skrevet av Statkrafts direktør for politikk og eierskap, Julie Wedege.

Viktig nordisk samarbeid

Erfaringene fra driftssamarbeidet i Norden og med andre land, viser ifølge Statkraft at man hjelper hverandre i en kritisk situasjon.

wedege
Direktør for politikk og eierskap i Statkraft, Julige Wedege. Arkivfoto: Stortinget

«Vi mener derfor man bør vise varsomhet med å innføre ordninger som er i strid med det felles regelverket og potensielt svekker krafttilgangen i en anstrengt situasjon», skriver Statkraft.

Statkraft påpeker videre, som de også tidligere har gjort, at høyprisbidraget gir negative insentiver til disponering, og påvirker kraftmarkedet negativt. Derfor er det svært viktig at det avvikles i 2024, slik regjeringen har varslet.

Advarer mot falske flaskehalser

Selskapet advarer også mot å opprette budområder der det ikke er flaskehalser for å få ned kraftprisene der utenlandskablene kommer i land. Forslag om dette har tidligere vært fremmet for å få ned kraftprisene.

For at et tiltak med eget budområde for kablene skal ha effekt, må man konstruere en falsk flaskehals ved å begrense den fysiske nettkapasiteten inn til det nye prisområdet. Flaskehalsen vil på den måten flyttes fra mellomlandsforbindelsen lenger inn i landet. Dersom kapasiteten inn til det nye budområdet settes lavere enn kapasiteten på kablene, kan dette resultere i større prisforskjeller mellom Norge og utlandet, både i situasjoner med eksport og import.

«En løsning med en konstruert flaskehals vil være ineffektivt, ved at kraften ikke brukes der nytten er størst. Dersom kapasiteten begrenses til under dagens nivå vil vi, ved relativt lavere priser i Norge, få overforbruk i Norge sammenlignet med utvekslingslandet», skriver Statkraft.

Økte pristopper

En innsnevret, konstruert flaskehals vil også påvirke hvor mye kraft vi kan importere. I perioder med lavere priser i utvekslingslandet, kan vi ikke nyte godt av dette i den grad kabelen gir rom for.

«Dette vil resulterer i høyere priser i Norge og økende behov for produksjon fra magasinkapasitet. Perioder med høyere priser i Norge enn våre naboland kan være situasjoner hvor det er mye sol- og/eller vindkraftproduksjon i våre naboland, kalde perioder i Norge eller perioder med sen snøsmelting og lite vann i norske magasiner. Dette er perioder hvor vi vil ønske full import. Innsnevring av kabelkapasiteten vil på den måte øke prisene i de timene som allerede har høyest priser og øke pristoppene», skriver Statkraft.