svartisen
Bildet er fra Svartisen kraftverk i Meløy kommune i Nordland. Illustrasjonsfoto: Statkraft

Frykt for tidlig inngripen i markedet kan øke produsentenes kraftproduksjon og forverre situasjonen.

  • Øyvind Zambrano Lie

I forbindelse med arbeidet med den nye styringsmekanismen og nytt regelverk for kraftrasjonering foreslår OED og NVE å utvide energilovforskriften § 6-2c til å si at departementet kan iverksette kraftrasjonering når det på grunn av ekstraordinære forhold kan bli eller er knapphet på elektrisk energi.

OED mener dette allerede ligger innenfor dagens energilov § 6-2, men skriver samtidig at: «Forslaget medfører at tidspunktet for når kraftrasjonering kan vedtas etter forskriften fremskyndes noe i tid. Forslaget vil gi energimyndighetene adgang til å gripe inn i produsentenes disponering noe tidligere enn det som følger av ordlyden i dagens energilovforskrift § 6-2.»

Saken er på høring i forbindelse med utarbeidelsen av en styringsmekanisme for forsyningssikkerhet. Statkraft er blant dem som er kritiske til forsalget.

Uønsket adferd

Selskapet understreker i sitt høringsinnspill at tiltak som iverksettes i forkant av rasjonering, ikke må svekker den viktige informasjonen kraftprisene gir om knappheten på kraft.

Statkraft påpeker at rasjonering er en alvorlig inngripen med potensielt store samfunnsmessige konsekvenser som kan medføre uønsket adferd fra markedsaktører i forkant av et forventet vedtak om rasjonering.

«I en slik situasjon kan de ha økonomiske insentiver til å øke kraftproduksjon i forkant av et forventet vedtak. Dette fordi man frykter inngripen i disponering av kraftressursene og fordi man i mindre grad er bundet av forpliktelser i inngåtte avtaler etter at kraftrasjonering er innført», påpeker Statkraft.

Forverrer situasjonen

For å redusere potensielle uheldige sider ved tidligere iverksetting av rasjonering, er det foreslått at energimyndighetene får mulighet til å innføre virkemidler før et rasjoneringsvedtak.

«Dette vil igjen kunne ha en uheldig innvirkning på markedsaktørenes adferd. Følgelig kan frykt for en tidlig inngripen i markedet fra myndighetene av frykt kraftrasjonering, i en situasjon hvor det ikke var grunnlag for det, øke produsenters kraftproduksjon i forkant av et forventet vedtak om rasjonering og dermed forverre situasjonen», skriver Statkraft.

«Rasjonering bør derfor først settes i gang når markedet ikke lengre klarer å balansere forbruk og produksjon. Statkraft mener derfor at et fremskyndet tidspunktet for rasjonering, kan virke mot sin hensikt, og at det derfor ikke er et egnet tiltak for å bidra til god forsyningssikkerhet», konkluderer selskapet.

Må være overhengende fare

Også Fornybar Norge er kritisk til forslaget, og mener at «kan bli» er for vagt gitt de inngripende virkemidlene som kan brukes i en kraftrasjoneringssituasjon.

«Terskelen for å kunne beslutte kraftrasjonering må være svært høy, og det må være overhengende fare for at det vil bli ubalanse mellom produksjon og forbruk av elektrisitet i fravær av tvangsmessige tiltak. Dette må reflekteres tydelig i forskriftsteksten, og i lovproposisjonen bør departementet utdype nærmere hva som ligger i ekstraordinære forhold som kan utløse en slik beslutning», skriver bransjeorganisasjonen.