vinkelfallet
Bildet viser Våla oppstrøms kraftverket. Økt minstevannføring skal bidra til at området gir gode gyte- og oppvekstmuligheter for storørreten. Foto: NVE

NVE vil bedre forholdene for storørreten i Våla.

  • Øyvind Zambrano Lie

NVE pålegger Vinkelfallet kraftverk i Ringebu nye miljøkrav, som skal bedre forholdene for storørreten i Våla, skriver direktoratet i en pressemelding.

Fiske- og friluftsorganisasjonene stilte krav om konsesjonsvurdering fordi de mente det manglet nødvendige virkemidler for å ivareta storørretbestanden i Våla. Organisasjonene pekte spesielt på utfordringer rundt gjentatte driftsstans i kraftverket, en omløpsventil med for lav kapasitet, manglende tilførsel av gytegrus og lav minstevannføring. Kraftverket eies av Gudbrandsdal Energi.

Nasjonal verdi

Storørretbestanden har ifølge NVE nasjonal verdi, og er en delbestand av storørreten i Mjøsa og Gudbrandsdalslågen. Kraftproduksjonen har redusert storørretens leveområde i elva med 900 meter. Det gjør at den bare har kunnet bruke de nederste 1400 meterne i vassdraget som gyte- og oppvekstarealer. I bekkekløftene over Vinkeldammen er det i tillegg botaniske forekomster av internasjonal verdi.

NVE mener at minstevannføringen i Våla nedstrøms Vinkeldammen må være på 600 liter i sekundet om sommeren og 400 liter i sekundet om vinteren. For å sikre dynamikken i vassdraget skal det etableres en årlig vannbank på 1 millioner kubikk, og en ny omløpsventil med en kapasitet på 2,2 kubikk.

Må investere 2,85 millioner

Vinkelfallet kraftverk har en midlere årsproduksjon på 25 GWh. De avbøtende tiltakene som følger av konsesjonsvilkårene, vil legge en begrensning på kraftproduksjonen på inntil 3,51 GWh i året. Tiltakene vil også kreve 2,85 millioner kroner i engangsinvesteringer.

– Vi legger spesielt vekt på å få storørreten tilbake til hele det opprinnelige området av Våla. I tillegg er det positivt å bedre situasjonen for en sjelden og sårbar naturtype i bekkekløftene ved Vinkeldammen, sier Carsten Jensen, seksjonssjef i NVE.