eidsiva
Eidsivas hovedkontor på Hamar. Foto: Eidsiva

Svekket resultat fra vannkraft og bioenergi, men bedring fra Elvias nettvirksomhet.  

  • Øyvind Zambrano Lie

Eidsiva–konsernets driftsinntekter etter årets ni første måneder ble 6.564 millioner kroner, mot 5.886 millioner kroner i samme periode i fjor.

I resultatrapporten påpekes det at kraftprisen per tredje kvartal 2023 er vesentlig lavere enn for samme periode i 2022. Det påvirker resultatet til Eidsiva gjennom reduserte resultater fra vannkraft og bioenergi, mens nettvirksomheten påvirkes positivt gjennom lavere kostnader til tap i nettet.

Samtidig har et markant fall i framtidsprisene på kraft gitt positive urealiserte verdiendringer på inngåtte kraftprissikringer i vannkraftsvirksomheten. Korrigert for urealiserte verdiendringer er de underliggende resultatene fra Hafslund Eco Vannkraft lavere enn sammenlignbar periode i fjor, hovedsakelig drevet av kraftprisene i tredje kvartal, skriver Eidsiva.

Eidsiva Energi AS eier 43,5 prosent i Hafslund Eco Vannkraft AS, som ikke har lagt fram sitt resultat for tredje kvartal ennå.

Bedring for Elvia

I nettselskapet Elvia, som eies av Eidsiva, er kostnadene til nettap og overliggende nett kraftig redusert. Mottatte flaskehalsinntekter fra Statnett er samtidig mer enn halvert sammenlignet med samme periode i fjor.

Elvias driftsresultat for årets tre første kvartaler er 1.473 millioner kroner, mot 481 millioner kroner i samme periode i fjor. Underliggende driftsresultat, driftsresultat korrigert for mer-/mindreinntekter, er på 1.659 millioner kroner, mot 1.387 millioner kroner i samme periode i fjor.

Energikjøps- og overføringskostnader er på 1.587 millioner kroner, mot hele 3.674 millioner kroner i samme periode i fjor. Kjøp av overføringstjenester fra Statnett er redusert fra 1.591 millioner til 294 millioner kroner, etter at fastleddet ble satt til 0 med virkning fra 1. april i 2022 samt at det ble satt et tak på 35 øre/KWh for energiprisen i energileddet med virkning fra november 2022.

Kostnader til kjøp av nettap er redusert fra 1.624 millioner kroner til 817 millioner kroner, grunnet lavere kraftpriser hittil i 2023 sammenliknet med tilsvarende periode i 2022.

Svekket fjernvarme

Driftsresultat for bioenergivirksomheten var i årets ni første måneder 67 millioner kroner, en svekkelse fra 164 millioner kroner i samme periode i fjor.

Bioenergivirksomheten produserer fjernvarme fra femten hel- og deleide fjernvarmeanlegg. Fem nye fjernvarmeanlegg ble inkludert i virksomheten etter en transaksjon i januar.

Salgsvolumet etter tredje kvartal 2023 endte på 325 GWh, ned fra 301 GWh i samme periode i fjor. Nye anlegg forklarer cirka 14 GWh av volumøkningen fra fjoråret. Påkoblinger gjort på eksisterende nett utgjør cirka 6 GWh av volumøkningen.

Videre har temperaturen vært lavere enn tilsvarende periode i 2022, og dette har resultert i cirka 4 GWh i økt fjernvarmevolum. Kraftprisen har vært cirka 125 øre/kWh lavere enn i fjor. Lavere priser reduserer omsetningen med 97 millioner kroner, mens økt volum øker omsetningen med 25 millioner kroner.

Varekostnadene utgjorde 75 millioner kroner, mot 48 millioner kroner i samme periode i fjor.

Økning i varekostnad kommer hovedsakelig fra betydelig prispress på de fleste brenselstypene. Prisendringer i brenselsmarkedet forklarer cirka 21 millioner kroner av økningen fra samme periode i fjor, skriver Eidsiva.