eriksen
Den globale energiomstillingen har ennå ikke startet, sier Remi Eriksen, konsernsjef i DNV. Foto: DNV

Den globale energiomstillingen har ennå ikke startet, og verden har aldri brukt mer fossil energi, skriver i DNV i rapporten Energi Transition Outlook.

  • Øyvind Zambrano Lie

Til tross for rask fornybarutbygging har fossile energikilder de siste fem årene stått for halvparten av ny energietterspørsel globalt.

Rapporten viser at fossile energikilder stod for 49 prosent av den nye energietterspørselen fra 2017 til 2022. Fornybare energikilder dekker med dette bare halvparten av den økte etterspørselen etter energi og bidrar ikke til å erstatte fossile energikilder, som fortsetter å øke.

– Omstillingen har ikke begynt

Det er ifølge rapporten mindre sannsynlig enn noen gang at den globale oppvarmingen kan begrenses til 1,5 grader. For å nå målene i Paris-avtalen, må CO2-utslippene globalt halveres innen 2030. DNVs analyser viser at dette ikke engang vil skje innen 2050.

CO2-utslippene vil kun være fire prosent lavere i 2030 enn i dag, og 46 prosent lavere i 2050. Energirelaterte CO2-utslipp når fortsatt rekordhøyder. DNV forventer at utslippstoppen kommer i 2024, og at den virkelige globale energiomstillingen begynner da.

– På globalt nivå har ikke energiomstillingen begynt, hvis vi med omstilling mener at ren energi erstatter fossil energi. Energiomstillingen har helt klart startet i visse sektorer og mange land har kommet langt. Globalt ser vi imidlertid at rekordutslippene fra fossil energi vil øke også neste år, sier Remi Eriksen, konsernsjef i DNV, i en pressemelding.

Prioriterer energisikkerhet

Prioritering av energisikkerhet i energipolitikken er økende og betalingsvilligheten for lokalt produsert energi øker. I land som har egne fossile energikilder, er mer prissensitive eller der kraftnettet er lite utbygget, vil hensynet til energisikkerhet kunne bety at man i større utstrekning velger fossile energikilder.

På det indiske subkontinent, der man har god tilgang til kull som energikilde, vil eksempelvis omstillingen gå saktere. I Europa og USA er ny energi i hovedsak grønn, slik at energisikkerhet og klimatiltak går hånd i hånd.

Installert effekt fra sol og vind vil øke henholdsvis 13 og ni ganger mellom 2022 og 2050. Produksjonen av elektrisitet vil mer enn dobles frem til 2050, noe som bidrar til å effektivisere energisystemet. Fordelingen mellom fossil og ikke-fossil energi i energimiksen er for øyeblikket 80/20, men dette vil endre seg til en 48/52-fordeling innen 2050, ifølge DNV.