havvind
Foto: Michael Halberg/Mostphotos

Foreslår å bevilge 148 millioner kroner til videre arbeid med havvind på norsk sokkel. Det er ikke nok, mener Fornybar Norge.

  • Øyvind Zambrano Lie

Midlene vil tilrettelegge for forberedelser til utlysningen av nye områder for havvind i 2025 og senere, bidra til gjennomføring av nødvendige feltundersøkelser av natur og miljø i områdene som er aktuelle for utlysning i 2025, og til å ferdigstille grunnundersøkelser i de områdene som allerede er lyst ut, skriver regjeringen i en pressemelding.

Regjeringen foreslår også å styrke energimyndighetene og gi økt bevilgning til kompetansemiljø for havvind.

I statsbudsjettet for 2024 foreslår regjeringen en helhetlig plan for naturkartlegging i områdene som er aktuelle for havvindutlysning i 2025.

Regjeringen foreslår å bevilge totalt 118 millioner kroner til natur- og miljøkartlegging og forberedelse av havvindutlysningen i 2025. Midlene vil blant annet gå til strategisk konsekvensutredning og feltundersøkelser som øker kunnskapsnivået om naturmangfold og miljø i områdene som er aktuelle for utlysning i 2025.

Ifølge Fornbyar Norge er dette ikke nok.

– Når vi skal bygge ut havvind på norsk sokkel, trenger vi grundig kartlegging av natur og biologisk mangfold, og nok ressurser til dette. I dette statsbudsjettet kommer regjeringen et stykke på vei, men ikke i mål. Vi har, sammen med en rekke fiskeri- og miljøinteresser, pekt på et ressursbehov som er dobbelt så stort som det regjeringen legger opp til, sier Jon Evang, bransjedirektør for havvind i Fornybar Norge, i en melding.

Regjeringen foreslår videre å bevilge 20 millioner kroner til å ferdigstille grunnundersøkelsene for den delen av havvindområdet Utsira Nord som er lyst ut.

I tillegg blir det foreslått 10 millioner kroner for å styrke kompetansemiljøet for havvind. Dette skal bidra til kapasitets- og kunnskapsoppbygging, kompetanseoverføring og formidling for industriutvikling, og dessuten tilrettelegging for innovasjon og teknologiutvikling innenfor havvind.

Regjeringen foreslår også å øke bevilgningene til energimyndighetene med totalt 140 millioner kroner. 45 millioner kroner av dette går til arbeid med havvind.