mast møre
Foto: Øyvind Zambrano Lie

Nettselskapenes mulighet til å redusere energileddet i nettleien forlenges ut 2024.

  • Øyvind Zambrano Lie

Alle nettselskapene i Norge fikk 14. oktober 2022 midlertidig dispensasjon til å begrense størrelsen på energileddet i nettleien til og med utgangen av 2023. Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har nå forlenget dispensasjonene med et år ut 2024.

– Forlengelsen av dispensasjonene er et av flere tiltak som vil bidra til å holde kostnadene nede for strømkundene, sier direktør for RME, Tore Langset, i en pressemelding.

Energileddet er betaling for nettap som oppstår ved transport. Strømmen som blir borte under transport må nettselskapet betale for.

Energileddet er en funksjon av hvordan kundene påvirker samlede tap i nettet (marginaltapsprosenten) multiplisert med kraftprisen. Jo, høyere strømprisen blir, desto høyere blir energileddet.

Vil gi forutsigbarhet

Da RME 14. oktober 2022 innvilget Statnett sin søknad om reduserte energiledd, var det i en situasjon med svært høy kraftpris og utsikter til vedvarende høye priser. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til kraftprisen i 2024.

Som følge av denne usikkerheten og et ønske om stabilitet og forutsigbarhet for alle nettkundene og nettselskapene i det kommende året, mener vi at det er grunnlag for å forlenge dispensasjonen ut 2024, skriver RME.

Når nettselskapet begrenser kraftprisen som ligger til grunn for energileddet, vil det redusere utbetaling av energiledd til kunder med negative energiledd. Tilsvarende vil det redusere kostnaden til kunder med positive energiledd.

Mindre til produsentene

I Sør-Norge er det i hovedsak kraftprodusenter som har negative energiledd, mens uttakskunder har positive energiledd. En begrensing av energileddet vil medføre mindre utbetalinger til produsentene og lavere kostnader for uttakskundene, skriver RME.

Høy belastning på nettet gir høyere nettap. Derfor er regelverket utformet slik at kunder som bidrar til å øke tapene i nettet må betale for det, mens kunder som bidrar til lavere tap i nettet får betalt av nettselskapet. Formålet med energileddet er å gi prissignaler til produksjon og forbruk som gjenspeiler de samfunnsøkonomiske tapene og gevinstene ved at det mates inn og tas ut kraft i ulike deler av nettet. Energileddet skal på denne måten bidra til en effektiv utvikling og utnyttelse av nettet, forklarer RME.