bkk
Prosjektleder Lisa Nord Hopland (t.v.) og ansvarlig for bærekraft og strategi i BKK, Trine Hunderi Sætre, viser frem det spesielle bærbare batteriet som er blitt utviklet og anskaffet for utprøving blant montørene i BKK. Foto: Stein Arne Bakken

Montører i BKK får erstattet dieselaggregater med bærbare elektriske batterier. Dette er ett av resultatene av at nettselskapet har gjort bærekraft til et strategisk satsingsområde.

  • Stein Arne Bakken

BKK startet i fjor et eget pilotprosjekt for utvikle og teste bærbare batterier som kan erstatte de fossile aggregatene som deres montører bruker. Så langt er det anskaffet 16 slike mobile batterier.

Dette året er BKK blitt med i et mer omfattende batteriprosjekt, som er støttet av Enova. Det handler om å erstatte større dieselaggregater som brukes for å gi strøm ved utkoblinger i nettet, for eksempel på grunn av vedlikehold.

– Kraftbransjen står for produksjon og overføring av fornybar vannkraft, men vi er likevel ansvarlig for å redusere utslippene som er knyttet til drift og utbygging av våre anlegg, sier Trine Hunderi Sætre, som er ansvarlig for strategi og bærekraft i BKK.

Feie for egen dør

– Vi skal stå i bresjen for elektrifiseringen og overgangen til et fornybart samfunn.  Da må vi feie for vår egen dør, dette handler om bransjens troverdighet.

Sætre påpeker på at bærekraftbegrepet for Eviny og BKK har tre dimensjoner; klima og miljø, sosiale forhold og økonomi.

– Dette spenner over et ganske bredt område, og vi har valgt oss to hovedfokus; klimagassutslipp og landskap, arealbruk og biologisk mangfold.

Alt vi gjør, har et fotavtrykk. Når det gjelder utslipp, er vi som nettselskap opptatt av å redusere utslipp av SF6-gass, overgang fra fossile til elektriske for kjøretøy, redusere utslipp fra innkjøpte varer og tjenester og for øvrig se på hva som kan gjøres av stort og smått, for eksempel redusere utslipp fra helikopterflygning, sier Sætre.

Netto nullutslipp

Hun legger til at Eviny-konsernet har satt ambisiøse klimamål for egen drift; netto null direkte utslipp innen 2027, og for hele verdikjeden innen 2040. Et av målene er at alle kjøretøy skal være elektriske drevne innen 2025.

– Det meste av bilparken går i dag på diesel. Mange av bilene kjører i grisgrendte strøk under alle slags værforhold, noe som stiller høye krav til fremkommelighet. Det må også tas hensyn til beredskap og HMS-krav i avveiningen av ulike behov. Men vi er i full gang med å redusere antallet fossile kjøretøy, flesteparten av personbilene er allerede elektriske, og vi har nylig kjøpt inn flere varebiler, men for større kjøretøy er det utfordrende å finne gode elektriske erstatninger.

Krav til leverandørene

Sætre legger til at BKKs direkte utslipp fra driften skal reduseres drastisk frem mot 2027. I tillegg skal leverandørene påvirkes til å kutte utslipp fra varer og tjenester som nettselskapet kjøper inn.

– Våre leverandører blir utfordret ved at vi etterspør klimavennlige materialer, utstyr og løsninger. Vi opplever at der er interesse for dette, for eksempel at det blir anskaffet elektriske gravemaskiner og lastebiler i forbindelse med anlegg. Men det er viktig at entreprenørene har forutsigbarhet, og at flere nettselskaper følger opp med lignende krav, sier hun.

– Nettvirksomheten legger beslag på mye areal når vi skal bygge kraftlinjer og øvrige anlegg. Norge har forpliktet seg til nye FN-mål om å redde og bevare naturen, og vi må se på hvordan vi som nettselskap skal forholde oss til disse kravene og drive vår virksomhet slik at naturinngrep gjøres på en mest mulig skånsom måte, sier hun.

Batteri på 2,1 kWh

Lisa Nord Hopland er leder for batteriprosjektet i BKK. Hun forteller at de 16 bærbare batteriene er spredt rundt om i forsyningsområdet, og at det vil være aktuelt å anskaffe flere etter hvert som man får erfaringer.

Batteriene er på 2,1 kWh, og blir brukt til ulike verktøy, pumper, blåseutstyr, varmeovner etc. Batteriene kan kobles sammen for å gi større effekt. Montørene blir oppfordret til å ta med seg et dieselaggregat dersom de er usikre på om batteriet har nok strøm.

– Vi har fått tilbakemeldinger fra montørene som bruker batteriene om at de setter stor pris på at støyen fra dieselaggregatene er borte.

– Neste skritt i pilotprosjektet er å sørge for at også større dieselaggregater blir erstattet med batterier, for eksempel ved planlagte utkoblinger i strømnettet. Vi har i dag batterier som kan fraktes rundt på lastebil og henger, også flere av disse kan kobles sammen, opplyser prosjektleder Lisa Nord Hopland i BKK.