mast
Foto: Øyvind Zambrano Lie

RME foreslår å endre metode for rekalibrering av kostnadsnormene til nettselskapene fra inntektsrammen for 2024.

  • Øyvind Zambrano Lie

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har sendt på høring et forslag til endring i metoden for å beregne nettselskapenes kostnadsnormer. Endringen er knyttet til rekalibreringen av kostnadsnormene som skjer i inntektsreguleringen av nettselskapene, skriver RME i en melding.

Bakgrunnen er innspill fra nettselskaper og bransjeorganisasjoner om å se på hvordan høye kraftpriser og forskjeller mellom prisområder påvirker rekalibreringen. RME har undersøkt virkningene av disse forholdene, og mener den beste løsningen fremover vil være å kun rekalibrere renteeffekten av det toårige tidsetterslepet i kostnadsgrunnlaget. Dette vil ifølge RME føre til at beløpet som omfordeles gjennom rekalibreringen blir betydelig lavere.

Nettselskapenes inntekter blir også mer forutsigbare ettersom inntekten i større grad vil bli basert på egne kostnader og effektivitet. I tillegg vil en endring av rekalibreringen kunne bidra til jevnere inntektsrammer over tid.

Forslaget innebærer ingen endring i forskrift, men en endring av vår forvaltningspraksis som benyttes i beregningen av kostnadsnormene. Høringsfristen er 8. desember.

For å få tid til å oppsummere innspillene og konkludere, må RME utsette varslingen av inntektsrammer for 2024. Vanligvis varsler vi inntektsrammer for kommende år i starten av desember. I år vil varsel om inntektsrammer for 2024 også komme i desember, men sannsynligvis nærmere juleferien. Som tidligere år vil vi publisere en foreløpig beregning av inntektsrammene for 2024 i starten av november.