honningsvåg
Tenk mer megawatt og mindre gigawattimer, oppfordrer administrerende direktør Bjørn Honningsvåg i Lyse Kraft DA. Foto: Lyse

Lyse skal investere 7–8 milliarder kroner i RSK-systemet. Men først må tillatelsene på plass.

  • Atle Abelsen

– Vi må skifte fokus fra gigawatttimer til megawatt, sier administrerende direktør i Lyse Kraft DA, Bjørn Honningsvåg, til Energiteknikk. Foranledningen var et innlegg han holdt under årets Generatorforum på Gardermoen i midten av november.

Her pekte han på alle sine kraftproduserende kollegaer i bransjen, men viste spesielt til Lyses egne planer om å etablere så vel ny effektproduksjon som pumpekraft i Røldal-Suldal-systemet. Disse vassdragene er blant de best egnede i Norge i så måte.

Samlet søknad

– Planen er å sende inn konsesjonssøknaden for en samlet utbyggingsløsning før jul, sier han til Energiteknikk.

I søknaden ligger det inne tre nye pumpekraftverk på til sammen om lag 500 MW og to nye rene kraftverk på til sammen 165 MW. Fra før har hele Røldal-Suldal-komplekset sju kraftverk med en installert kapasitet på til sammen 626 MW.

– I samspill med vind og sol vil utbyggingen konvertere om lag 1 TWh/år energi med lav samfunnsnytte ved pumping til omkring 800 GWh/år energi med høy samfunnsytte, påpeker Honningsvåg. De 200 GWh-ene forsvinner i pumpene, men de resterende 80 prosentene har så høy verdi at det overstiger tapet.

Revisjon og OU

Han viser til konsekvensutredningene, der de dokumenterer at dette kan de få til samtidig som hensyn til miljø og lokale interesser blir ivaretatt.

– Ved å se vilkårsrevisjoner i sammenheng med opprusting og utvidelser, er det mulig å finne gode løsninger i godt samsvar med moderne standarder for miljø og bærekraft, sier Honningsvåg.

Sikrer minstevannføring

Det nye Nordmork kraftverk skal for eksempel sikre minstevannføring i Roalkvamsåna og ivareta hensynet til storauren. Kvanndal 2 kraftverk vil fjerne vintertapping mellom Holmavatn og Sandvatn, som er en barriere for villreinen i dag.

– Hensynet til berørte verneområder og villrein blir avgjørende i den videre prosessen, understreker han.

Tidligst i 2027

Honningsvåg forventer ikke svar på konsesjonssøknaden før tidligst i 2027, men håper på raskere behandling.

– Investeringsbeslutning vil først bli tatt etter at vi har fått konsesjon og kjenner vilkårene. En positiv beslutning vil avhenge av forutsigbarhet og langsiktige rammebetingelser. Å fjerne høyprisbidraget var positivt. Også leverandørsituasjonen og priser på utstyr vil spille inn. I dag er det betydelig usikkerhet i leverandørmarkedet, men det er en stund til 2027, så mye kan fortsatt skje på dette området, sier han.

5-10 år

Det er for tidlig å si nøyaktig utbyggingsrekkefølge og hvor lang tid utbyggingen vil strekke seg over dersom konsesjonen kommer. Det er mulig å bygge ut relativt konsentrert over en periode på 5–6 år eller mer sekvensielt over en periode på 8–10 år.

– Hvilken utbyggingsstrategi vi velger, vil avhenge av prosjektenes lønnsomhet, enkeltvis og samlet. Dette vil i stor grad henge sammen med utviklingen i kraftmarkedet. Forholdene i leverandørmarkedet vil også ha betydning, sier Honningsvåg.