Sauer beiter side om side med solkraftanlegg i Nederland. Foto Energeia

Vil produsere 53,5 GWh årlig i Gjøvik kommune.

–  Prosjektet innebærer en vesentlig styrking av kraftsituasjonen og er viktig for nærings- og samfunnsutvikling i regionen, sier Torstein Sole-Gärtner, som er direktør i Eidsiva i en pressemelding.

Sol og jordbruk

Energeia og Eidsiva har søkt NVE om konsesjon for å bygge Norges første store agrivoltaiske solkraftverk, Seval Skog, på Vardalsåsen i Gjøvik kommune. I et agrivoltisk anlegg er det samdrift mellom jordbruksformål og kraftproduksjon.

– Vi har søkt om konsesjon for å få bygge et agrivoltaisk solkraftverk på 46 MW DC med integrert batterianlegg, sier Viktor E. Jakobsen, som er adm. direktør i Energeia.

300 millioner kroner

Energeia er et norskeid selskap som utvikler og driver solkraftanlegg i Norge og Nederland. Selskapet driver i dag fem solkraftanlegg i Europa.

Det planlagte anlegget i Gjøvik kommune vil ha bevegelige solcellepaneler, slik at de følger solens gang over himmelen fra øst til vest. Investeringsbehovet for solkraftverk, batterianlegg og nettilknytning er anslått til vel 300 millioner kroner.

Skogeiendom

Planområdet for solkraftverket er på 723 dekar. Området som skal nydyrkes er på 913 dekar. Området er i dag produktiv skog og eiendommen er regulert til LNFR formål og forvaltes i dag som en skogeiendom.

Se her en 3D-modell som viser tiltakets visuelle virkninger før, under og etter utbygging sees her.