havvind
HMS-regelverket må tilpasses havvind-virksomhet. Ikke offshore olje- og gassvirksomhet, mener organisasjonene. Illustrasjonsfoto: Statkraft

Mangelfullt utredet, mener NHO, Fornybar Norge, Offshore Norge og Norsk Industri.

– Norge har formidable havvindressurser som kan gi oss tilgang på kraft vi trenger både til klimatiltak og for å sikre arbeidsplasser i industrien. Dersom HMS-regelverket til havs blir for komplisert, risikerer vi at investeringene havner i andre land, sier direktør Ole Børge Yttredal i Norsk Industri.

Ny vurdering

Havindustritilsynets utkast til ny forskrift om arbeidsmiljø og sikkerhet for fornybar energiproduksjon til havs hadde høringsfrist 1. mars. NHO og de tre store landsforeningene som representerer verdikjeden innen havvind, mener forslaget må vurderes på nytt.

– Høy sikkerhet og gode arbeidsforhold må definitivt være på plass for å lykkes med en ny industri. Men regelverket må også tilpasses den virksomheten som skal reguleres. Forslaget som er lagt frem baserer seg på eksisterende HMS-regelverk for olje og gass, mens havvind er en helt annen type industri, sier administrerende direktør Åslaug Haga i Fornybar Norge.

Risikoforholdene annerledes

Organisasjonene og næringen mener at regelverket må tilpasses de risikoforholdene som kjennetegner denne industrien.

De peker på at havvind-virksomhet medfører verken eksplosjonsfare, utslippsfare eller at personell skal bo på anleggene over tid.

– Vi mener eksisterende HMS-regelverk bør legges til grunn for havvind, slik man har gjort i andre land. Samtidig bør det gjøres en vurdering av behovet for enkelte tilleggsreguleringer som tar hensyn til risikobildet til havs, sier adm.direktør Hildegunn T. Blindheim i Offshore Norge.

Mangelfull utredning

De tre organisasjonene mener regelverket ikke er forsvarlig utredet, og utredningsinstruksen er ikke fulgt.

Organisasjonene påpeker i sitt høringssvar at sammenlignbare land med en mer moden havvindnæring har ansett eksisterende HMS-regler for å være tilstrekkelige, og anser det som en stor svakhet at dette ikke er drøftet.