Norges eldste kraftverk i drift, Hammeren i Maridalen i Oslo, bidrar fortsatt positivt i E-CO Energi, selv om konsernets resultat for 2015, sammenlignet med 2014, viser en nedgang på 180 MNOK. (Foto: E-CO)

E-CO Energi oppnådde et tilfredsstillende resultat for 2015, lave kraftpriser tatt i betraktning. E-CO Energis driftsinntekter ble på 2.511 millioner kroner mot 2.863 millioner kroner i 2014. Vellykket prissikring og god produksjonsplanlegging bidro til at konsernets salgspris ble 34 prosent over spotprisen. Årsresultatet ble 533 millioner kroner mot 713 millioner kroner i 2014. Styret foreslår et utbytte på 685 millioner kroner. Konsernet forventer lavere resultater fremover på bakgrunn av terminprisene for 2016 og følgende år.

Kilde: E-CO Energi

– Kraftprisene i 2015 var de laveste på 15 år. Sett i lys av det er jeg tilfreds med at vi får et resultat på over en halv milliard kroner. Tilgjengeligheten på og driften av anleggene har vært meget god og vi har fortsatt god effekt av prissikringen, sier Tore Olaf Rimmereid, administrerende direktør i E-CO Energi.

For femte året på rad fikk vi gjennomsnittlig årstemperatur over normalt, og 2015 går inn i historien som et av de varmeste og våteste årene som er målt. Vinteren var unormalt varm mens smelteperioden i mai til juli ble kald med sen snøsmelting. Slutten av året var svært mild med økning i vannmagasinene i desember og meget høy fyllingsgrad i Norge ved utgangen av året. I tillegg til temperatur og hydrologi bidro vesentlig lavere priser på fossile brensler og et stadig økende innslag av kraft fra fornybar produksjon til lave priser i det nordiske markedet. Spotprisen i Sør-Norge falt med 5 øre/kWh forhold til 2014.

God produksjonsplanlegging og vellykket prissikring bidro til at E-CO Energi oppnådde en gjennomsnittlig salgspris på 34 prosent over timeveid spotpris for Oslo og Bergen (NO1 og NO5). Gjennomsnittlig salgspris for 2015 ble 24 øre/kWh mot 27 øre/kWh i 2014. Konsernets årsproduksjon i 2015 ble 10.561 som er på nivå med året før. E-CO Energis magasinfylling var på normale nivåer både på starten og slutten av året.

E-CO Energis driftsinntekter ble på 2.511 millioner kroner i 2015, 352 millioner kroner lavere enn året før. Nedgangen skyldes lavere salgspris.

Driftskostnadene ble 1.164 millioner kroner, som er på samme nivå som det foregående året. Resultat før skatt ble 1.116 millioner kroner mot 1.491 millioner kroner i 2014, som inkluderte en gevinst på 49 millioner kroner fra salg av aksjer i Norsk Grønnkraft. Skatter utgjorde totalt 583 millioner kroner mot 778 millioner kroner i 2014. Skatteprosenten på 52 prosent er uendret fra året før.

Årsresultatet ble 533 millioner kroner i 2015, mot 713 millioner kroner i 2014, en resultatnedgang på 180 millioner kroner.

Investeringene i 2015 ble på 297 millioner kroner og var primært vedlikeholdsinvesteringer, samt pågående arbeid på nye Rosten kraftverk i Sel kommune (totalt 195 GWh). E-CO Energis eierandel i utbyggingen er 44 prosent.

Kontantstrøm fra virksomheten ble 689 millioner kroner mot 694 millioner kroner året før. Det ble tatt opp langsiktige lån på totalt 200 millioner kroner i det norske obligasjonsmarkedet. Egenkapitalandelen ved årets slutt var på 38 prosent som er på nivå med samme tidspunkt i 2014.

Styret i E-CO Energi foreslår et utbytte på 685 millioner kroner til eier, Oslo kommune.

Terminprisene i begynnelsen av 2016 tilsier at med normale produksjonsvolumer må konsernet forventes å oppnå vesentlig lavere resultater enn i 2015 de nærmeste årene.