De systemansvarlige har stor nytte av å samarbeide på sentralnettnivå. Enfo og Powel samarbeider om å utvikle et avansert feilanalyseverktøy for framtidas stordatabehov.

Enfo samarbeider med Powel om videreutviklingen av feilanalyseverktøyet AutoDIG.

Statnett har hatt stor nytte av feilanalyseverktøyet AutoDIG, som er utviklet av Trondheimbedriften Enfo. I et samarbeid med Powel vil de nå tilpasse verktøyet for andre systemansvarlige netteiere (TSO-er), i tillegg netteiere på lavere spenningsnivåer (DSO-er)

– Vi har en dialog med blant annet Svenska Kraftnät, som er veldig interesserte i denne løsningen, sier daglig leder Eilert Bjerkan, som leder Enfo Consulting. – Løsningen for Statnett er veldig tilpasset deres spesifikke behov, men det er en greit overkommelig oppgave å tilpasse den til for eksempel svenskenes behov. Vi ser blant annet at TSO-ene kan ha stor gevinst av å utveksle teknisk informasjon fra feilanalyseverktøyene, sier Bjerkan.

Han peker på Powels størrelse, soliditet og posisjon i det svenske og nordiske markedet som en hovedmotivasjon for å inngå partnerskap med dem. – Enfo er fortsatt relativt små, selv i Norden, og det er en styrke for oss å ha en så sterk og solid aktør som Powel i ryggen i Norden.

Transmisjonsnettene først

Bjerkan regner med at det er videreutviklingen av TSO-løsningen som ligger nærmest en realisering, men de jobber også med å få til et prosjekt som utvikler analyseverktøyet også for andre netteiere på lavere spenningsnivåer, de såkalte DSO-ene. – Hvis vi får støtte av Forskningsrådet, kan vi starte opp over nyttår med et to- eller treårig utviklingsprosjekt. Vi er i dialog med flere nettselskaper, men ser gjerne at flere melder seg på.

Stordata («big data») gir selskapene både muligheter og store utfordringer i utvikling og drift av nettene. Under kompliserte feilsituasjoner kan det være en solid utfordring for driftsoperatørene å skaffe seg overblikk over situasjonen.

– DSO-ene har noen andre utfordringer og driftsbetingelser enn TSO-ene. Vi vil gjerne skreddersy funksjonalitet i AutoDIG etter deres behov, sier han. Navnet AutoDIG er en forkortelse for Automatisk Diagnoseverktøy.

Samler og strukturerer

AutoDIG er et datasystem for automatisk rapportering av feil og driftsforstyrrelser i kraftsystemet ved kontinuerlig overvåking og samhandling med andre datasystemer og komponenter. Systemet samler og strukturerer feilmeldinger og annen informasjon fra flere forskjellige datakilder i «hendelser».

– Når vi samler alt på en plattform, kan man enklere få oversikt over om feilen skyldes for eksempel lynnedslag i området, eller andre hendelser, sier Bjerkan.

Alle tilgjengelige meteorologiske data og informasjon fra vern og andre datakilder i området samles og analyseres av systemet, før det presenteres for operatøren i en nettportal. Her kan operatøren se og følge med på hendelser i kraftsystemet og få løpende oppdateringer etter hvert som data samles inn og analyseres. En innledende klassifisering av type hendelse foretas, som f.eks. stasjonsfeil på transformator eller jordstrøm med frakopling av linjer.

Visuell oversikt

Sammen med SCADA-meldingslister og digitale feilskrivere, gir verktøyet en visuell oversikt over kommunikasjonen mellom komponenter i kraftsystemet og tilstanden på strøm/spenningsforholdene for den aktuelle hendelsen.

– Operatørene kan raskt skaffe seg en oversikt på aggregert nivå over kompliserte driftssituasjoner som oppstår ved feil i nettet. Systemet analyserer situasjonen automatisk, og presenterer informasjonen prioritert og sammenstilt.

Bjerkan forteller at det også genererer bakgrunnsgrunnlaget for FASIT-rapporteringen. – De fleste av disse arbeidsprosessene egner seg for automatisering.

Nyttig bidrag

Feilanalysemiljøet i Statnett ser på systemet som et nyttig bidrag for å skaffe seg oversikt ved analyse av driftsforstyrrelser. AutoDIG er i tatt i bruk av regionsentralen i Alta som en viktig del av Statnetts FoU Pilotprosjekt Nord-Norge. Flere operative avdelinger har også fått tilgang til systemet etter hvert som behovene har meldt seg.

Leder for Seksjon Feilanalyse i Statnett, Anders Bostad, forteller at de har hatt flere sammenfallende og utfyllende interesser med utviklingen av AutoDIG.

– AutoDIG bidrar til å presentere data fra driftsforstyrrelser på et sølvfat til våre analytikere, så feilanalysearbeidet og registrering av data til lagring i feildatabasen kan påbegynnes automatisk, sier han.

Erfaring fra erfarne analytikere

AutoDIGs analyseegenskaper bygger i stor grad på erfaringene hos Statnetts feilanalytikere. – Å overføre livslang erfaring og intuisjon fra mennesker av kjøtt og blod til algoritmer og regnemaskiner er en lang vei å gå, men denne erfaringen overføres nå gradvis. På sikt forventer vi at de fleste enkle feil med korrekt vernrespons skal kunne behandles med et minimum av manuell innsats, så våre analytikere kan fokusere på de kompliserte driftsforstyrrelsene med store konsekvenser og mulige feil i kraftsystemets funksjonalitet. Slik frigjør vi tid til å jobbe med det som gir best resultat for Statnett som anleggseier.

– Vi nyttiggjør oss data på en mye mer effektiv måte, og kan overvåke komponenter og følge feilforløp mye mer detaljert enn før. Slik utvikles AutoDIG til å bli et veldig nyttig verktøy i driften av kraftsystemet, og Feilanalyse vil kunne gi bedre tilbakemeldinger til anleggseiere, for mer effektiv gjennomføring av vedlikehold. Med målrettede og presise rapporter vil de lettere kunne prioritere sine ressurser så antall driftsforstyrrelser reduseres. Vi jobber også målrettet med å bruke AutoDIG til kontinuerlig overvåkning av komponenter for å beregne akkumulert elektrisk slitasje og regne oss fram til et optimalt tidspunkt for vedlikehold eller fornying. Slik effektiviserer vi vedlikeholdsinnsatsen og unngår at komponenter slites ut og havarerer.

– Det endelige målet er altså et enda mer stabilt og velfungerende kraftsystem, som blir bedre rustet for å tilrettelegge for fornybarrevolusjonen.