Helgeland Kraft tar nå strukturgrep og blir konsern. En viktig føring er krav om et klarere skille mellom monopol og konkurranseutsatte aktiviteter. Foto: Helgeland Kraft

Som et ledd i å tilpasse Helgeland Kraft bedre til nye rammebetingelser har styret i dag vedtatt å anbefale for eierkommunene at selskapet omdannes til konsern slik at virksomhetsområdene vannkraft, nett og strømsalg fordeles på tre heleide datterselskaper med virketidspunkt 1.1.2017.

Kilde: Helgeland Kraft

 – Strukturen blir i all hovedsak den samme som vi har i dag når divisjonene vannkraft, nett og strøm blir datterselskap. Omleggingen vil få minimale konsekvenser både for ansatte og eiere, sier administrerende direktør Ove A. Brattbakk.

 Stortinget behandler i denne uke innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringer av energiloven der skille mellom nettvirksomheten og annen virksomhet er en hovedsak. Innstillingen innebærer blant annet krav om selskapsmessig og funksjonelt skille fra 1.1.2021.

 – Bakgrunnen for lovendringen er et politisk ønske om å skille klarere mellom monopol- og konkurransevirksomhet i kraftnæringen. I praksis innebærer dette et skarpere skille mellom nett og annen virksomhet. Men selv uten lovkrav ville vi anbefalt konsernetablering der fordelene nå klart overgår ulempene, sier Brattbakk.

 Helgeland Kraft skal fortsatt ha merkenavnet Helgeland Kraft, også etter konsernetableringen. De nye døtrene i selskapet blir Helgeland Kraft Nett, Helgeland Kraft Vannkraft og Helgeland Kraft Strøm. De skal alle ha felles tilhørighet og sterk tilknytning til morselskapet og jobbe etter Helgeland Kraft sin visjon – en aktiv verdiskaper. Støttefunksjoner som økonomi, HR og kommunikasjon blir stab i morselskapet.