Kortslutningsbryter i AMS-målere byr på teknologiske utfordringer, her under kalibrering i et sikringsskap (Illustrasjonsfoto: Lyse)

En bryter i AMS-målere gir hodebry i berørte teknologiske miljøer. Utfordringen har først og fremst med kortslutningssikkerhet å gjøre.

Bryteren det er snakk om har kapasitet til å bryte en kortslutningsstrøm på 3 kiloampere i toppverdi. Spørsmålet er om dette er tilstrekkelig for å unngå elsikkerhetsmessige hendelser. Det er NVE som har definert kortslutningsbryter inn i AMS-målerne, men det råder usikkerhet om den kapasiteten som er angitt gir god nok beskyttelse.

Det er først og fremst DSB og REN som har oppmerksomheten festet på denne utfordringen, men flere av nettselskapene er også på banen.

Det utføres en kartlegging av risikoelementer, hvor både sannsynlighet og konsekvens blir utredet.  Blant det som vurderes i denne sammenheng er deaktivering av bryter for kunde, personsikkerhet ved bruk av bryter mot en kortslutning og/eller bruk av spesialvern.

Kunnskap om kapasiteten til AMS-bryteren skal forbedres gjennom uttesting av målere i laboratorier, og kunnskapsdeling med andre land som har erfaring på området.