Større lokal fleksibilitet kan legge til rette for en mer effektiv nettutbygging, fremgår det av en rapport som THEMA Consulting Group har utført for NVE. (Illustrasjonsfoto: Hålogaland Kraft)

En markedsløsning som legger til rette for at nettselskapene kan betale strømkunder for å redusere forbruket og lokale kraftprodusenter for å redusere produksjonen, kan gi mer effektiv nettutbygging, mener konsulentselskapet THEMA Consulting Group.

Kilde: NVE

Konsulentselskapet har på oppdrag av NVE laget rapporten «Teoretisk tilnærming til en markedsløsning for lokal fleksibilitet». Innholdet og anbefalingene i rapporten står for konsulentenes regning.

Målet med prosjektet har vært å utrede viktige forhold som må ivaretas ved en eventuell utvikling av en markedsløsning for lokal fleksibilitet. Utnyttelse av fleksibilitet i produksjon og forbruk av elektrisitet kan bidra til å håndtere knapphet på overføringskapasitet i distribusjonsnettet, og på den måten redusere behovet for, eller utsette, framtidige nettinvesteringer.

Videreutvikle utkoblbart forbruk

Rapporten belyser blant annet hva som skal til for at nettselskap skal kunne benytte strømkundenes og kraftprodusentens evne og vilje til å begrense forbruk eller produksjon av strøm som alternativ til nettinvesteringer, hva ulike tilbydere av slik fleksibilitet kan bidra med og hvordan en eventuell markedsløsning kan utformes.

THEMA Consulting Group mener det kan være hensiktsmessig med en stegvis tilnærming, og peker på at det i prinsippet er mulig å videreutvikle dagens ordning for utkoblbart forbruk, og å inkludere lokal produksjon. Prisen på kontraktene for utkoblbart forbruk og utkoblbar produksjon kan bestemmes i en auksjonsprosess, skriver konsulentene.

Det finnes få relevante bidrag i faglitteraturen eller erfaringer fra andre markeder om hvordan fleksibilitet kan brukes som erstatning for nett. I rapporten pekes det på at det er behov for mer kunnskap om mulige markedsløsninger, og at det kan være nyttig å gjennomføre et pilotprosjekt i et område der strømkundene har fått smarte målere.

Må ha god oversikt

Konsulentselskapet mener både produsenter og forbrukere trolig har potensial til å levere et større volum fleksibilitetstjenester til nettet enn det de gjør i dag. I rapporten pekes det på tre forhold som er av betydning for om nettselskapene skal se lokal fleksibilitet som et reelt og effektivt alternativ til nettutbygging:

  • Nettselskapene må ha god oversikt over nåværende og fremtidige kapasitetsutfordringer i nettet
  • Ordningen må gi tilgang til nødvendige ressurser på lokasjoner med kapasitetsbegrensninger
  • Nettselskapene må kunne stole på at ressursene er tilgjengelige når de har behov for dem

Hvorvidt en markedsløsning bør innføres, henger blant annet sammen med om den kan utformes på en hensiktsmessig måte, slik at den gir en riktig verdsetting av lokal fleksibilitet og dermed et bedre verdsettingsgrunnlag for utbygging av nett.