Svake kraftpriser preger resultatutviklingen i Akershus Energi. På bildet løftes et av aggregater på plass i nye Rånåsfoss III kraftstasjon. (Foto: Akershus Energi)

Konsernregnskapet til Akershus Energi viser et årsresultat etter skatt, og korrigert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter, på 128 millioner kroner for 2015, mot 159 millioner kroner i 2014. Svært lave kraftpriser bidro til det svake resultatet. Sikringssalg av kraftproduksjonen i 2015 har gitt positivt bidrag.

Kilde: Akershus Energi

Vannkraftproduksjonen og fjernvarmeproduksjonen var i 2015 på henholdsvis 2 532 GWh og 134 GWh, mot 2 480 GWh og 134 GWh i 2014. Gjennomsnittlig kraftpris var i 2015 på 17,7 øre/kWh mot 22,9 øre/kWh i 2014. Gjennomsnittlig oppnådd salgspris var i 2015 på 23,1 øre/KWh.

Forventer fortsatt lave kraftpriser

Konsernet forventer lave kraftpriser framover og gjennomfører flere tiltak for å møte denne situasjonen. 

Konsernet har lagt til grunn følgende prioriterte aktiviteter, med stor vekt på resultatforbedringer i perioden 2017 – 2020:

  • Gjennomføre ytterligere effektivisering og kostnadsreduksjoner i konsernet.
  • Investere i nye områder som eiendom og datasenter for å diversifisere konsernets virksomhet og øke inntjeningen.
  • Innføre nye vedlikeholdsprogrammer for produksjonsanlegg. Dette gir reduserte kostnader og bedre driftsmarginer fra produksjonsenhetene.
  • Vurdere alternative modeller for å oppnå best mulig pris for salg av kraften.

Konsernet mener at man skal møte den krevende utviklingen i kraftmarkedet på en offensiv måte, og mener det er avgjørende å gjennomføre flere aktiviteter og tiltak fremover.

Bildetekst: