Klima- og fornybarpolitikk må samordnes på en bedre måte, slår Bernt Blindheim, seniorrådgiver i Agder Energi fast. For noen dager siden disputerte han på sin doktorgrad om fornybarpolitikk. (Foto: Agder Energi)

Klima- og fornybarpolitikken må samordnes på en bedre måte, konsesjonssystemet må gjøres mer forutsigbart og de fremtidige rammene for sertifikatsystemet må avklares.

Kilde: Agder Energi

Det er hovedkonklusjonene i den ferske doktoravhandlingen til Bernt Blindheim, seniorrådgiver rammevilkår i Agder Energi. Han disputerte onsdag 9. mars ved Universitetet i Stavanger.

– Norsk fornybarpolitikk sett fra et investorperspektiv er temaet for doktoravhandlingen, som stiller det overordnede forskningsspørsmålet «Utformes og utøves norsk fornybarpolitikk på en slik måte at den demper risikoen for investorer og dermed fremmer investeringer i norsk vindkraft?», sier Blindheim.

Vindkraftinvesteringer og politisk risiko har spesielt fokus i avhandlingen. Det stilles spørsmål om koordineringen av klima- og fornybarpolitikken og utøvelsen av støttesystemet og konsesjonssystemet påfører investorene politisk risiko, og dermed demper investeringer. Avhandlingen dekker tidsperspektivet frem til 2020.

Må redusere risikoen
Blindheim konkluderer sin avhandling med at klimapolitikken er en svak driver for fornybarpolitikken,  fordi de to politikkområdene er dårlig koordinert.

I tillegg har støttesystemet for vindkraft vært ustabilt helt siden 2002, mens konsesjonssystemet for vindkraft har vært uforutsigbart i tidsforbruk og dels i utfall.

– I sum har disse forholdene påført investorene en politisk risiko som har bidratt til å dempe investeringene i vindkraft i Norge, og også til at investeringene sannsynligvis vil bli begrensede frem til 2020.  Men nå ser jeg jo at det har skjedd en del positivt de siste ukene, og da spesielt på Fosen. Det kom nok overraskende på mange. Noe av utfordringen underveis i arbeidet mitt har nettopp vært det at det skjer nye ting hele tiden, sier Bernt Blindheim.

Han legger til at den store energipolitiske utfordringen i Norge er å konkretisere hvordan norsk fornybar elektrisitet, inklusiv vindkraft, skal settes inn i konteksten av en norsk og global omstilling til lavutslippssamfunnet.

– Dersom politikerne ønsker at norsk vindkraft, og fornybar kraft generelt, skal få en betydelig rolle i denne omstillingen, må de bidra med en tydelig koordinering av klima- og fornybarpolitikken, og med forutsigbare virkemidler. Blant annet må den politiske risikoen for vindkraftinvestorene reduseres, sier Bernt Blindheim.

Avhandlingen kan bidra til økt forståelse for hvordan politikk påvirker investeringer.

– Spesielt kan den øke forståelsen av hvordan vindkraftinvestorer påvirkes av politisk risiko. For Agder Energi håper jeg at avhandlingen og det jeg har lært kan bli nyttig i vårt arbeid med rammebetingelser. Nå er jo vindkraft etter hvert blitt mindre aktuelt hos oss, i hvert fall på kort sikt, men mye av kunnskapen bør være overførbar både til vannkraft og til kraftmarkedet generelt, sier Blindheim.

Viktig kompetanse
Agder Energi er en betydelig kompetansebedrift, og har blant annet flere ansatte med doktorgrad. Bernt Blindheim er sivilingeniør fra NTNU, og nå har han altså utvidet kompetanseområdet til også å omfatte samfunnsfag. Han er den første som har tatt en Nærings-ph.d. i regi av Agder Energi.

Nærings-ph.d. er en finansieringsmodell der bedrifter får økonomisk støtte fra Norges Forskningsråd for ansatte som tar en doktorgrad. Hensikten er å styrke forskningskompetansen i næringslivet, og oppgaven skal være knyttet til bedriftens langsiktige utfordringer. Forskningen skal ha samme vitenskapelige kvalitetsnivå som det som gjelder for den ordinære doktorgradsutdanningen.

Konsernsjef Tom Nysted i Agder Energi sier kompetanseutvikling er et av hovedsatsingsområdene i konsernets HR/HMS-strategi.

– Dette er en stor dag for oss i Agder Energi! Jeg er stolt over at Bernt Blindheim har tatt doktorgrad på, og tilfører oss ny kunnskap om, et område som er viktig for oss. Vi har som mål å være en lærende organisasjon med riktig kompetanse for fremtiden. Systematisk utvikling av kompetanse støtter opp om satsningsområdene i vår strategi. Det øker sannsynligheten for at vi når våre mål og styrker vår posisjon som en attraktiv arbeidsplass, sier Nysted.