Siden 2012 er det bygget ut 13,8 TWh ny kraftproduksjon her i landet, her illustrert med Nomeland kraftverk på Sørlandet. (Foto: Agder Energi)

Norske strømkunder bidro gjennom elsertifkatordningen med 500 kroner hver til fornybarsatsningen i 2015. Det ble bygget 3,6 TWh ny fornybar kraftproduksjon i Norge og Sverige i fjor. Totalt er det kommet 13,8 TWh ny kraftproduksjon siden 2012.

Kilde: NVE

– Elsertifikatordningen kostet den gjennomsnittlige norske strømkunden 2,5 øre/kWh i 2015. Det betyr at en husholdning med et årlig strømforbruk på 20 000 kWh støttet økt utbygging av fornybar kraft med vel 500 kroner, inkludert mva. Til sammen utgjorde den norske støtten til økt fornybarutbygging to milliarder kroner i fjor, sier Anne Vera Skrivarhaug, avdelingsdirektør i NVE.

Strømkundene i Norge og Sverige har gjennom det norsk-svenske elsertifikatmarkedet bidratt til å finansiere 13,9 TWh ny fornybar kraftproduksjon i de to landene siden 2012. Av dette er to tredjedeler vindkraft.

– Bare i 2015 alene ble det bygget 3,6 TWh ny fornybar kraftproduksjon i Norge og Sverige, påpeker Skrivarhaug

Strømkundene finansierer elsertifikatordningen gjennom at kraftleverandørene er pålagt å kjøpe elsertifikater for en viss andel av kundenes strømforbruk. Elsertifikatene selges av produsenter av ny fornybar kraft, som dermed får en ekstra inntekt i tillegg til strømprisen. Elsertifikatkostnaden inngår i den på forhånd avtalte prisen strømkundene betaler til sin kraftleverandør.

Av et netto kraftforbruk i Norge på 129 TWh i 2015, var 79 TWh såkalt beregningsrelevant. Kraftleverandører og visse større forbrukere var pålagt å kjøpe elsertifikater for 8,8 prosent av det beregningsrelevante volumet, altså 7 TWh. I 2016 må de kjøpe elsertifikater for 11,9 prosent av kraftforbruket.

Kostnaden for norske strømkunder er basert på fakturert kostnad til om lag to tredjedeler av strømkundene i Norge.

Norge ble fra 1. januar 2012 del av et norsk-svensk elsertifikatmarked som skal bidra til økt produksjon av fornybar kraft. Frem til 2020 skal Sverige og Norge øke kraftproduksjonen basert på fornybare energikilder med 28,4 TWh.