For 2015 gir Helgeland Kraft 35 millioner kroner i utbytte til sine eiere. Adm.direktør Ove Brattbakk varsler svake utsikter for 2016. (Foto: Tore Halvorsen)

Styrets forslag innebærer at de 14 eierkommunene i Helgeland Kraft får utbetalt 32 millioner kroner i utbytte i 2016. I tillegg kommer 27 millioner i renter og avdrag på ansvarlig lån.

Kilde: Helgeland Kraft

Helgeland Kraft er inne i en investeringstung fase og har fortsatt et stort kapitalbehov de kommende år.

Derfor blir en balansert utbyttepolitikk et viktig element for å sikre kapitaltilgangen framover, sier administrerende direktør Ove A. Brattbakk. For å frigjøre kapital og som et ledd i rendyrkingen av vår kjernevirksomhet er også eierposten i fiberselskapet KystTele solgt.

Utsiktene for 2016 er svakere enn 2015.  Kraftprisen forventes å bli på samme nivå som 2015, men vi forventer lavere produksjon. Nettvirksomheten har fått høyere inntektsramme og skal dermed gi bedre resultat fra den ordinære drift. Strømsalg antas å levere resultat som normalt.  Med utsikter til fortsatt lave kraftpriser og krevende inntjening for nett, vil lønnsomheten utfordres og fokus på forbedringer og prioritering av investeringer blir meget viktig framover, sier Brattbakk.

Prinsippendring for regnskapsføring av pensjon

I 2015 er prinsipp for regnskapsføring av pensjon endret. Som følge av dette er resultat og balansen for regnskapet i 2014 omarbeidet.  Nye regnskapstall for 2014 og 2015 presenteres i samsvar med nytt prinsipp der 2014 er svekket, mens 2015 er forbedret.

Årets engangseffekt av pensjon knyttet til prinsippendring er holdt utenfor ved fastsettelse av utbyttegrunnlaget, sier Brattbakk.