Statsråd Tord Lien (i midten) flankert av konsernsjef Jørn Myhrer (t.v.) og kraftverksjef Tom Flattum i Akershus Energi under presentasjonen av energimeldingen i Rånåsfoss III kraftverk.

Fornybarnæringen virker stort sett fornøyd. Natur- og miljøvernbevegelsen rister bekymret på hodet. Det er den nye energimeldingen det dreier seg om. I dag ble innholdet presentert av olje- og energiminister Tord Lien i det nybygde kraftverket til Akershus Energi ved Glomma på Rånåsfoss i Sørum kommune.

Det nåværende politiske regimet går blant annet inn for å avvikle Samlet plan og at det på nærmere bestemte vilkår gis anledning til å bygge ut samfunnsnyttig kraft i varig vernede vassdrag. Det legges ikke til rette for forlengelse av elsertifikatsystemet etter 2021. Fra nå av er det markedet som skal bestemme hvor og når det skal bygges ut ny, fornybar energi.

Både konsernsjef Jørn Myhrer i Akershus Energi og adm.direktør Oluf Ulset i Energi Norge uttrykte generell tilfredshet med innholdet i den nye energimeldingen. De bemerket spesielt statsrådens poengtering av i større grad å legge til rette for innenlands verdiskapning med den rikelige tilgangen av fornybar energi. De sa seg også godt fornøyd med at det åpnes for at private interesser kan bygge strømkabelforbindelser med utlandet.

Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet og Nina Jensen i WWF Norge mottok budskapet med motsatt fortegn. Spesielt karakteriserte de forslaget om å åpne for kraftutbygging i varig vernede vassdrag som et overgrep mot norsk natur. Begge vil ta i bruk tilgjengelige virkemidler for å unngå at dette forslaget blir vedtatt.

Presentasjonen til statsråden etterlater seg flere spørsmål enn svar. Spesielt gjelder dette virkemidler for å forløse innholdet i energimeldingen. Sannsynligvis blir dette et hovedpunkt under behandlingen i Stortinget.