Julie Håkonsen har skrevet masteroppgaven «En bransje i endring» med henvisning til kraftbransjen. (Foto: DEFO)

Julie Håkonsen fra Markedskraft har brukt DEA-modellen for å måle effektiviteten blant kraftleverandørene i Norge. De store kraftleverandørene tar ut de høyeste marginer, er ett av funnene i oppgaven.

Av: Arvid Bekjorden, rådgiver og skribent for DEFO (Distriktenes Energiforening)

Det avdekker masteroppgaven «En bransje i endring» av Julie Håkonsen. Håkonsen jobber i dag i Markedskraft – en uavhengig tilbyder av tjenester til aktører i det nordiske og europeiske engrosmarkedet for elektrisitet. 

I forbindelse med Håkonsens masteroppgave har hun innhentet opplysninger fra kraftleverandørene, for blant annet å belyse om det er effektivitetsforskjeller mellom kraftleverandørene i Norge. Det er mye interessant som kan leses av resultatene. Effektivitetsanalysen baserer seg på offentlig tilgjengelige regnskapstall.

DE STORE SELSKAPENE ER MEST TEKNISK EFFEKTIVE, MENS DE SMÅ/MELLOMSTORE ER MEST SKALAEFFEKTIVE

Analysen finner ikke at total effektivitetsforskjell mellom strømleverandørene skyldes størrelse eller vertikalintegrasjon med annen virksomhet. Den totale effektiviteten deles så inn i to, der signifikante funn tilsier at store strømleverandører sløser minst med innsatsfaktorer (kostnader), men at små/mellomstore (vertikalintegrerte) strømleverandører opererer i mest optimal skala.

KAN BLI MINST 20% MER EFFEKTIVE

De største selskapene utnytter ikke scalafordelene godt nok og de minste kan bli bedre på kostnadssiden. Tallene som synliggjør muligheter for effektiviseringsgevinster bør kraftleverandørene merke seg.

DE STORE TAR HØYERE MARGINER?

Det kan se ut som de store selskapene tar ut høyere marginer enn resten av selskapene. Dette er en interessant betrakting når NVE og OED kjemper for færre og større selskaper. Er velgerne og kundene klar over dette spør Håkonsen?

På samme måte som vi kjenner effektivitetsmålingene fra nett, brukte også Julie DEA-modellen for å finne svar på hva som kjennetegner de mest effektive strømleverandørene i Norge.

Det ble sendt ut spørsmål til 100 strømleverandører der ca. 52 prosent svarte tilbake. Både integrerte selskaper og selvstendige strømselskaper ble spurt.