Nå skal kraftkrevende industri, her illustrert med et avstandsperspektiv på aluminiumsverket til Hydro på Sunndalsøra, inspireres mot en enda grønnere fremtid. (Foto: Tore Halvorsen)

I disse dager er "Veikart for prosessindustrien" under utarbeidelse. Rapporten lanseres og overleveres til Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft på Industrikonferansen 9. mai.

Kilde: Norsk Industri

Norsk prosessindustri er svært energieffektiv og baseres på ren fornybar vannkraft. Det gjør den verdensledende innen klima og miljø. Den utgjør en viktig del av norsk verdiskaping og står for betydelige eksportverdier. Prosessindustribedriftene er lokalisert over hele landet og de fleste er viktige hjørnesteinsbedrifter i lokalsamfunnene.

Prosessindustrien bør utgjøre en større andel av norsk verdiskaping i lavutslippssamfunnet enn i dag. En forutsetning for dette er etterspørsel etter produktene i det globale markedet og konkurransedyktige rammebetingelser. Industrien trenger også tilgang til fornybar energi til konkurransedyktige priser, samt at industrien reduserer sine klimagassutslipp innen rammen av EU-ETS og internasjonale avtaler.

HØY KOMPETANSE

Prosessindustrien er en kompetansedrevet industri. Industrien har møtt den vedvarende og økende globale konkurransen med kontinuerlig effektivisering. Dette har ført til at norsk prosessindustri, sammen med flere forskningsmiljøer og utdanningsinstitusjoner representerer en betydelig kompetanse. Denne kompetansen vil være et helt avgjørende fundament for utviklingen fremover.

INNOVATIVT OG VERDISKAPENDE

I lavutslippssamfunnet vil det være økt etterspørsel etter produkter med lite karbonfotavtrykk. Det samme gjelder produkter som ved bruk bidrar til lavere forbruk av energi, produkter som inngår i installasjoner for produksjon og lagring av energi og produkter basert på fornybare råvarer. Norsk prosessindustri er svært godt posisjonert i dag, og har alle forutsetninger for å styrke sin posisjon ytterligere i lavutslippssamfunnet. Det forutsetter at vi innen 2050 har en innovativ og verdiskapende norsk prosessindustri.

«Veikart for prosessindustrien» skal vise hvordan vi kan oppnå det. Det skal beskrive teknologiske muligheter og barrierer, og hvilke virkemidler og rammevilkår som må være til stede for at vi skal kunne lykkes.

På Industrikonferansen får du høre mer om arbeidet med rapporten fra leder av Norsk Industris klima- og energipolitiske utvalg (NIKE), Per Brevik fra HeidelbergCement, som har ledet arbeidsgruppen som har utarbeidet veikartet.