En datahub for måleverdier i det norske kraftmarkedet er under kontrollert utvikling. Etter planen skal den settes i drift 1. februar 2017. (Foto: Gudbrandsdal Energi)

Energibransjen er i rute med sine forberedelse for overflytting av data til Elhub. Dette kom frem under bransjeråd møte for Elhub medio april.

Kilde: Energi Norge

Alle aktører skal ha registrert hvilke system (APP) og systemkombinasjoner (APP og EDI) de skal benytte mot Elhub. En foreløpig status viser at 98,3 prosent av alle målepunkt rapportert fra nettselskapene allerede tilfredsstiller de påkrevde kvalitetskravene eller er bedre. Tilsvarende krav for kraftleverandører er 99,9 prosent.

Bransjerådet for Elhub  har også drøftet utkast til avtale mellom Elhub og brukerne av Elhub.  Energi Norge arbeider nå med å koordinere en første tilbakemelding til dette utkastet på vegne av våre medlemmer i bransjerådet.  Energi Norge er opptatt av å få til en balansert avtale som avspeiler ansvaret til nettselskapene som ansvarlige for målerdata,  Elhub som sentralt serviceorgan for markedsaktørene/ nettselskapene  og markedsaktørenes ansvar for kundedata og kundeservice.