Den nye Energimeldingen legger blant annet til rette for økt verdiskapning i industrien, her illustrert med nikkelverket til Glencore i Kristiansand. (Foto: Tore Halvorsen)

Norsk industri er positiv til mye av innholdet i den nye Energimeldingen. Det fremkommer blant annet i en kommentar fra adm.direktør Stein Lier-Hansen.

Kilde: Norsk Industri

Industrien er den største norske kraftkunden, og står for om lag 30 prosent av det norske kraftforbruket. Det sier seg da selv at rammene som trekkes opp i meldingen vil være av vesentlig betydning for industrien. Kraftrikeligheten vi nå opplever fremstilles i mange sammenhenger som et problem. Det er det ikke!

Rikelig tilgang på kraft er en fantastisk mulighet for å utforme rammebetingelser som sikrer fremtidig innenlandsk verdiskaping. Adm. dir. i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, sier følgende i en første kommentar til energimeldingen:

– Det er viktig med klarhet i politikken rundt ny fornybar energiproduksjon. Vi registrerer at sertifikatmarkedet avvikles fra 2020. Regjeringen setter imidlertid fokus på ny energiteknologi, og vil støtte opp under utviklingen av denne. Ut fra et industrielt perspektiv er dette positivt.

Regjeringen understreker i meldingen at:

«Den økte utvekslingskapasiteten vil ha virkninger på det norske kraftsystemet. Det er derfor behov for å høste erfaringer og gjøre grundige analyser før utvekslingskapasiteten økes ytterligere.

– På kort sikt vil norsk utvekslingskapasitet øke gjennom Statnetts planlagte forbindelser til Tyskland og Storbritannia. Vi deler derfor fullt ut regjeringens vurdering, understreker Lier-Hansen.

REVIDERT MANDAT FOR ENOVA

Enova forvalter et viktig virkemiddel for industrien i dens arbeid for en enda mer klimaeffektiv framtid. I meldingen er forslag til revidert mandat for Enova omtalt. Det er gledelig og nødvendig at det nye mandatet legger opp til en fortsatt tydelig industriprofil der det maritime nå også er inkludert.

I vårt arbeid med et klimaveikart for prosessindustrien fram mot 2050 viser vi til viktigheten av et effektivt og dynamisk virkemiddelapparat. I den sammenheng må Enova fortsatt ha en viktig rolle. Når Enova får flere oppgaver forutsetter vi at de også får tilstrekkelige økonomiske rammer til å håndtere dette.

OPPRINNELSESGARANTIER

Regjeringen adresserer problemstillinger knyttet til opprinnelsesgarantier, og understreker at det er viktig å unngå at ordningen virker villedende overfor forbrukerne. Norsk Industri deler fullt ut denne vurderingen. I tillegg til at regjeringen sier at den skal fremme norske synspunkter i EUs arbeid med et revidert Fornybardirektiv, mener Norsk Industri at praksis må endres her hjemme.

– Handlefriheten er stor, og NVEs praksis med bruk av den såkalte varedeklarasjonen må avvikles. Vi ser frem til at regjeringen følger opp dette på en god måte, avslutter Lier-Hansen.