Fra årsskiftet er Haugaland Kraft blitt et rendyrket kunde- og infrastrukturselskap med Haugesund (bildet) som sentralt forsyningsområde. (Foto: Friluftsråd Vest)

Haugaland Kraft har lagt frem årsregnskapet for 2015 og viser et nytt godt år for selskapet.

Kilde: Haugaland Kraft

Haugaland Kraft konsernet hadde i 2015 et driftsresultat på kr. 186 mill. mot kr. 156 mill. i 2014. Resultat etter skatt viser et overskudd på kr. 133 mill. mot kr. 151 mill. i 2014. Reduksjonen skyldes i hovedsak lavere avkastning på investering i tilknyttet selskap ( SKL-Sunnhordland Kraftlag AS). Samlet omsetning i 2015 var kr. 1 041 mill. mot kr. 981 mill. i 2014.

Det ble i 2015 investert for kr. 280 mill. Tilsvarende tall for 2014 var kr. 225 mill. Totalkapitalen var ved utgangen av året kr. 3 243 mill. med en egenkapitalandel på 53 %.

Haugaland Kraft er en av de største lærebedrifter på Haugalandet. Vårt mål er at 10 % av våre ansatte til enhver tid skal være lærlinger. I 2015 hadde vi 25 lærlinger fordelt på 5 ulike fag og 2 ingeniør trainee.

Selskapet har et godt arbeidsmiljø og sykefraværet i 2015 var på 3,02 %.

Styret vil overfor generalforsamlingen foreslå et utbytte på kr. 94 mill. Samlet utbetaling til eierne inkl. renter på ansvarlige lån vil i 2016 være kr. 108 mill.

Haugaland Kraft sin strategi reflekterer de store endringene vi ser i energimarkedet hvor ny teknologi, nye kombinasjoner av kundenære løsninger vil følge én utviklingsretning, og det vi kjenner som konvensjonell storskala kraftproduksjon vil følge en annen retning. Dette har vi nå tatt konsekvensen av i forbindelse med de restruktureringene som vi gjennomførte fra årsskiftet sammen med Sunnhordland Kraftlag AS (SKL AS). Haugaland Kraft er nå blitt ett rendyrket kunde og infrastrukturselskap, og Sunnhordland Kraftlag AS er blitt ett rendyrket produksjonsselskap. Samtidig er vi fortsatt største eier i Sunnhordland Kraftlag AS med 40,9 % eierandel.